Under tre år framåt, 2016-2018, ska Mittuniversitetet och Nord Universitet arbeta med att ta fram lärprocesser för hur samhällsentreprenörskap och social innovation kan gynna förnyelse. Projektet ska också bidra till ett gränsöverskridande samarbete kring kunskaps- och modellutveckling inom dessa ämnen i de berörda regionerna.

Samhällsentreprenörskaper länkar samman ekonomiska, humanistiska och sociala värden vilket kan uppfattas vara utmanande för samhällets tankemönster och organisationsstrukturer. Därför är nyckeln till regional framgång samverkan, samarbete och samhandling mellan flera parter, från offentliga institutioner till företag och enskilda individer. Resultatet av sådana processer förväntas utmynna i innovationer som kan ta form i en ny produkt, strategi, idé eller organisation som uppfyller sociala behov av olika slag. Samhällsentreprenörskapet skapar således nya relationer och samarbeten som drivs av sociala mål och både påverkar och förändrar samhället.

I samarbetet ingår, förutom de två universiteten, Coompanion i Jämtland, Coompanion i Västernorrland, Kompetanscenter for brukarerfaring og tjenesteutvikling, Nasjonaleparken Näringshage, Åkroken Business Incubator, Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Flyndra AS samt 35 andra svenska och norska företag, Östersunds och Örnsköldsviks kommuner, Fosen Regionråd/Rissa kommune, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Målen som projektet vill uppnå:

  • Att identifiera och kartlägga omfattningen av samhällsentreprenörskap och social innovation i den mittnorsk-svenska gränsregionen.
  • Att utforma rådgivning och testa modeller för samhällsentreprenörskap och social innovation i gränsregionen.
  • Att identifiera hinder och möjligheter samt föreslå åtgärder för att ta tillvara på den potential som samhällsentreprenörskap och social innovation har för förnyelse- och utvecklingsprocesser.