Samverkan och sekretess – Myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

Doktorandprojekt: Rikard Karlsson, juridik

Samverkan mellan myndigheter är en viktig förutsättning för en effektiv krishantering, vilken ytterst syftar till att skydda medborgarnas liv och hälsa. För att stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och extraordinära händelser infördes 2002 ett nytt krishanteringssystem i Sverige, som utgår från att myndigheter ska samverka med varandra både inför och under hanteringen av sådana situationer. En viktig del av samverkan är informationsutbyte, vilket är en åtgärd som försvåras då myndigheterna måste iaktta sekretess, även om det begränsar deras möjligheter att hantera olyckor och extraordinära händelser. Det regelverk som styr myndigheters informationsutbyte, främst offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kan därför i grunden sägas stå i motsatsförhållande till de regler som påbjuder samverkan.

I avhandlingen undersöks vilka rättsliga krav som ställs på myndigheter att samverka och utbyta information vid olyckor och extraordinära händelser och hur dessa krav förhåller sig till bestämmelserna om sekretess. Undersökningen omfattar dels en kartläggning av gällande rätt, dels en kritisk granskning av de aktuella regelkomplexen utifrån kriterierna om att god lagstiftning bör vara begriplig, koherent och väl avvägd. Undersökningen visar att det finns brister i dagens lagstiftning, varför också förslag till förbättringar och alternativ utformning av nu gällande regler presenteras. 

Rikard Karlsson disputerade i förvaltningsrätt vid Umeå universitet i december 2015.

Doktorsavhandling

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess : en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2015 (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet : 33)

Fakta

Projektperiod

100101-151231

Projektledare

Rikard Karlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 79