WAYA ‑ information

En studie avseende vila, rekreation och friluftsvistelse som stöd till hälsa och välmående bland unga canceröverlevare

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

Anmäl intresse här!

Tack för din anmälan, vi kommer att kontakta dig.

 • Studien är en så kallad "randomiserad kontrollerad studie" med syfte att studera vilka effekter programmet har på upplevt hälsa och välmående.  I studien kommer vi att jämföra deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare (16-39 år gamla).

  Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

 • Är du mellan 16-39 år gammal och är/har varit drabbad av cancer så kan du vara med.

  Andra krav:
  - Att du klara av att gå minst 2 km utan paus (kryckor som gånghjälpmedel går bra)

  Du kan vara med även om du har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, syn, hörsel etc, eller om du ej kan bära en ryggsäck – då ordnar vi med stöd/ledsagare.

  Av säkerhetsskäl kan du ej vara med om du nyligen genomgått cytostatikabehandling som innebär extra hög blödningsrisk eller infektionskänslighet – om det finns frågetecken kring det så måste vi rådgöra med din behandlande läkare för att avgöra om deltagande är säkert för just dig.

 • Totalt i studien kommer det att ingå 150 unga canceröverlevare 16-39 år gamla, hälften av dessa (75 personer) kommer att lottas till att delta i programmet som innehåller friluftsvistelse, och hälften (75 personer) till semestervistelse (en avslappnande semestervecka på hotell med spa).

  Alla deltagare kommer att genomgå (enklare) fysiska tester avseende kondition, samt få besvara frågeformulär kopplat till grundläggande medicinsk bakgrund, hälsa och välmående både före, direkt efter, tre månader efter samt ett år efter genomgånget program.

 • Friluftsprogram

  Deltagarna som blir lottade till friluftsprogram kommer i grupper om 10-12 personer att få delta i en åtta dagars vandring med övernattning i tält (Höga Kusten, Ångermanland). Under veckan genomförs dagligen olika former av gruppövningar. Projektet tillhandahåller all nödvändig friluftsutrustning och mat under de åtta dagarna.

  Datum friluftsprogram

  Grupp 1: 10-17 juni, 2024

  Grupp 2: 24 juni-1 juli, 2024

  Grupp 3: 9-16 juni, 2025

  Grupp 4: 23-30 juni, 2025

  Semesterprogrammet

  Deltagarna i semesterprogrammet kommer i grupper om 10-12 personer få tillbringa en avslappnande semestervecka på ett hotell där det bland annat finns möjlighet till bad och spa faciliteter.

  Datum semesterprogrammet

  Grupp 1: 8-15 juli, 2024

  Grupp 2:  22-29 juli, 2024

  Grupp 3:  7-14 juli, 2025

  Grupp 4: 21-28 juli, 2025

  Tremånadersuppföljning av båda grupperna

  Båda grupperna följs under tre månader efter första programveckan och kommer att få besvara samma webbaserade frågeformulär som före programmet. Alla kommer efter tre månader även få komma ”tillbaks” för en uppföljningsträff, med ytterligare en kort vandring med övernattning i naturen för friluftsgruppen, samt avslappnande hotell/spaweekend för semestergruppen.

  Datum tremånadersuppföljning friluftsprogram

  Grupp 1: 13-16 september, 2024

  Grupp 2: 20-23 september, 2024

  Grupp 3: 12-15 september, 2025

  Grupp 4: 19-22 september, 2025

  Datum tremånadersuppföljning semesterprogrammet

  Grupp 1: 27-30 september, 2024

  Grupp 2: 4-7 oktober, 2024

  Grupp 3: 26-29 september, 2025

  Grupp 4: 3-6 oktober, 2025

  Programteam

  Vid båda programmen kommer handledare/instruktörer att vara närvarande för att stötta och guida deltagarna. Bland dessa finns stor frilufts- och sjukvårdskompetens.

  Kostnadsfritt deltagande

  Allt deltagande i studien är kostnadsfritt och projektet kommer att stå för resekostnader, mat och utrustning under deltagandet.

  Projektet tecknar även en specifik olycksfallsförsäkring för alla deltagare under den tid de reser till/från event, samt under event.

 • Om du väljer att delta förväntar vi oss att du under ett års lägger ner en del tid för att fylla i alla enkäter, samt även för resor till och från event (8+4 dagar).

  Enkäterna är webbaserade och besvaras före programdeltagande, två veckor efter, två veckor efter tremånadersuppföljning, samt ett år efter start i studien.

  Att fylla i de webbaserade enkäterna tar cirka 30 minuter per tillfälle och vid två tillfällen kommer du även att få genomföra en enklare konditionstest som tar cirka 30 minuter.

 • Så vitt vi känner till så innebär deltagandet i studien inga extra risker för dig utom för vad som normalt kan förväntas när personer vistas ute i skog och mark. Möjligen en liten risk för: träningsvärk, skavsår, vrickning, solexponering med mera. Dock kommer teamet bistå i den mån det går att förebygga att det uppstår.

  Om det till följd av din cancersjukdom (eller behandling) finns extra risker för just dig är det viktigt att vi känner till dem och eventuellt måste rådgöra med din behandlande läkare.

 • Deltagandet är frivilligt och Du kan själv välja att avstå deltagande när som helst, utan att ange skäl.

  Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid rapportering och publicering av forskningsresultat, (som kommer att ske i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskapliga texter), kan inga enskilda individer bli identifierade i redovisningen. Efter studiens avslut skickas rapporter och artiklar ut till de deltagare som önskar få dem.

  Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-05247-01.

  Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

  Ansvarig för dina personuppgifter är Mittuniversitetets dataskyddsombud. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

  Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare (se kontaktuppgifter nedan).
  Dataskyddsombud nås på 010-142 80 00 eller via e-post: dataskyddsombud@miun.se.

  Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

  Om du har frågor eller funderingar som du vill diskutera så är du välkommen att ringa någon av studieansvariga.

 • Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet i Sverige, Universitetet i Tromsö och Sørlandets Sjukhus och Agder universitetet, Kristiansand i Norge, samt från University of California San Francisco och Northwestern University, Chicago i USA. Andra samverkanspartners i projektet är: Föreningen Ung Cancer, barncancerfonden och Svenska Överlevnadssällskapet.

  Mats Jong  
  Docent i Omvårdnad, Leg Sjuksköterska
  Tel: 072-581 89 66
  email: mats.jong@miun.se

  Miek Jong
  Docent i Hälsovetenskap och professor i forskning inom hälso- och sjukvården
  Tel: 072-581 89 67
  email: miek.jong@uit.no

  Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Sidan uppdaterades 2024-01-24