WAYA - information

En studie avseende vila, rekreation och friluftsvistelse som stöd till hälsa och välmående bland unga canceröverlevare

WAYA Friluftsprogram: Utsikt mot havet och skärgården från Skuleberget

WAYA Friluftsprogram: Utsikt mot havet och skärgården från Skuleberget

Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet

Bild av

WAYA Friluftsprogram: Vandrare med ryggsäck som klättrar med sin hund nedför klippor

WAYA Friluftsprogram: Vandrare med ryggsäck som klättrar med sin hund nedför klippor

Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet

Bild av

WAYA Friluftsprogram: Tre kajakpaddlare på en tur.

WAYA Friluftsprogram: Tre kajakpaddlare på en tur.

Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet

Bild av

WAYA Friluftsprogram: Tält uppslaget under en gran vid en sjö.

WAYA Friluftsprogram: Tält uppslaget under en gran vid en sjö.

Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet

Bild av

WAYA Friluftsprogram: Vandrare med ryggsäck i skogsområde.

WAYA Friluftsprogram: Vandrare med ryggsäck i skogsområde.

Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet

Bild av

WAYA Semesterprogram: Bassäng med öppen spis i  spa-anläggning på Hotell Södra Berget

WAYA Semesterprogram: Bassäng med öppen spis i spa-anläggning på Hotell Södra Berget

Fotograf: Södra Berget, Sundsvall

Bild av

WAYA Semesterprogram: Interiör från Hotell Södra Berget

WAYA Semesterprogram: Interiör från Hotell Södra Berget

Fotograf: Södra Berget, Sundsvall

Bild av

WAYA Semesterprogram: Utsikt från spa-anläggning på Hotell Södra Berget

WAYA Semesterprogram: Utsikt från spa-anläggning på Hotell Södra Berget

Fotograf: Södra Berget, Sundsvall

Bild av

WAYA Semesterprogram: Interiör från hotellrum på Hotell Södra Berget

WAYA Semesterprogram: Interiör från hotellrum på Hotell Södra Berget

Fotograf: Södra Berget, Sundsvall

Bild av

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning mer och mer uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående.

Naturbaserade program ses som lovande vägar för att stötta ungdomar hälsa och välmående i allmänhet men det finns mycket litet forskning kring hur det fungerar/upplevs hos unga canceröverlevare och man vet inte säkert om de resutat som ses beror på om deltagare har en möjlighet till att komma bort från sin hemmiljö och slappna av, eller om det är just naturvistelse som ger känsla av välmående.

Genom att hitta din väg till vår hemsida har du visat intresse för att veta mer och kanske om möjligt delta i studien.

Innan du slutligen bestämmer dig, är det viktigt att du får veta mer om vad studien innebär. Av den anledningen är det viktigt att du läser den här texten noggrant. Prata med din familj eller vänner, och om du har frågor efter att ha läst informationsmaterialet så är du välkommen att kontakta oss ansvariga forskare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Läs mer om studien

Vad är syftet med studien?

Studien är en så kallad “förstudie” (pilotstudie) med syfte att utvärdera om programmets utformning är adekvat och genomförbar, som förberedelse för ett större internationellt projekt. I studien kommer vi att jämföra deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare (16-30 år gamla).

Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

Vem kan vara med?

Är du mellan 16-39 år gammal och är/har varit drabbad av cancer så kan du vara med.

Andra krav:
- Att du klara av att gå minst 2 km utan paus (kryckor som gånghjälpmedel går bra)

Du kan vara med även om du har andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, syn, hörsel etc, eller om du ej kan bära en ryggsäck – då ordnar vi med stöd/ledsagare.

Av säkerhetsskäl kan du ej vara med om du nyligen genomgått cytostatikabehandling som innebär extra hög blödningsrisk eller infektionskänslighet – om det finns frågetecken kring det så måste vi rådgöra med din behandlande läkare för att avgöra om deltagande är säkert för just dig.

Hur går det till och vad innebär deltagandet

Totalt i studien kommer det att ingå 40 unga canceröverlevare 16-30 år gamla, hälften av dessa (20 personer) kommer att lottas till att delta i programmet som innehåller friluftsvistelse, och hälften (20 personer) till semestervistelse (en avslappnande semestervecka på hotell med spa).

Alla deltagare kommer att genomgå (enklare) fysiska tester avseende kondition, samt få besvara frågeformulär kopplat till grundläggande medicinsk bakgrund, hälsa och välmående både före, direkt efter, tre månader efter samt ett år efter genomgånget program.

Vidare kommer deltagarna även att intervjuas avseende deras upplevelser i samband med deltagande – detta sker i samband med tremånadersuppföljning.

Frilufts- och semesterprogram

Friluftsprogram

Deltagarna som blir lottade till friluftsprogram kommer i grupper om tio personer att få delta i en åtta dagars vandring med övernattning i tält (Höga Kusten, Ångermanland). Under veckan genomförs dagligen olika former av gruppövningar. Projektet tillhandahåller all nödvändig friluftsutrustning och mat under de åtta dagarna.

Semesterprogrammet

Deltagarna i semesterprogrammet kommer i grupper om tio personer få tillbringa en avslappnande semestervecka på ett hotell där det bland annat finns möjlighet till bad och spa faciliteter.

Tremånader uppföljning av båda grupperna

Båda grupperna följs under tre månader efter första programveckan och kommer att få besvara samma webbaserade frågeformulär som före programmet. Alla kommer efter tre månader även få komma ”tillbaks” för en uppföljningsträff, med ytterligare en kort vandring med övernattning i naturen för friluftsgruppen, samt avslappnande hotell/spaweekend för semestergruppen.

Programteam

Vid båda programmen kommer minst tre handledare/instruktörer att vara närvarande för att stötta och guida deltagarna. Bland dessa finns stor frilufts- och sjukvårdskompetens (Sjuksköterskor/läkare) och det finns även expertkompetens inom onkologi knutet till teamet (Läkare).

Kostnadsfritt deltagande

Allt deltagande i studien är kostnadsfritt och projektet kommer att stå för resekostnader, mat och utrustning under deltagandet.

Projektet tecknar även en specifik olycksfallsförsäkring för alla deltagare under den tid de reser till/från event, samt under event.

Hur mycket tid tar deltagande för dig

Om du väljer att delta förväntar vi oss att du under ett års lägger ner en del tid för att fylla i alla enkäter, samt även för resor till och från event (8+3 dagar).

Enkäterna är webbaserade och besvaras före programdeltagande, två veckor efter, två veckor efter tremånadersuppföljning, samt ett år efter start i studien.

Att fylla i de webbaserade enkäterna tar cirka 30 minuter per tillfälle och vid två tillfällen kommer du även att få genomföra en enklare konditionstest som tar cirka 30 minuter.

Vilka risker innebär deltagandet

Så vitt vi känner till så innebär deltagandet i studien inga extra risker för dig utom för vad som normalt kan förväntas när personer vistas ute i skog och mark. Möjligen en liten risk för: träningsvärk, skavsår, vrickning, solexponering med mera. Dock kommer teamet bistå i den mån det går att förebygga att det uppstår.

Om det till följd av din cancersjukdom (eller behandling) finns extra risker för just dig är det viktigt att vi känner till dem och eventuellt måste rådgöra med din behandlande läkare.

Dina rättigheter – Frivillighet

Deltagandet är frivilligt och du kan själv välja att avstå deltagande när som helst, utan att ange skäl.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid rapportering och publicering av forskningsresultat, (som kommer att ske i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter), kan inga enskilda individer bli identifierade i redovisningen

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall). Enligt personuppgiftslagen (PuL) har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Dataskyddsombud är Emelie Holmlund, emelie.holmlund@miun.se, tel 010-142 80 00 vx. De uppgifter som samlas in genom studien kommer att sparas i tio år i forskarnas låsta arkiv vid Institutionen för Hälsovetenskap i Sundsvall.

Studien har genomgått forskningsetisk granskning vid svenska Etikprövningsmyndigheten.

Om du har frågor eller funderingar som du vill diskutera så är du välkommen att ringa någon av studieansvariga

Samarbetspartners och kontaktuppgifter

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet i Sverige, Universitetet i Tromsö och Sørlandets Sjukhus, Kristiansand i Norge, samt från University of California San Francisco och organisationen See You At The Summit i USA. Andra samverkanspartners i projektet är: Föreningen Ung Cancer, Svenska Överlevnadssällskapet, Länsstyrelsen Västernorrland samt Region Västernorrland.

Mats Jong  
Docent i Omvårdnad, Leg Sjuksköterska
Tel: 010/1428966, 072/2250133
email: mats.jong@miun.se

Miek Jong
Docent i Hälsovetenskap
Tel: 010/1428967
email: miek.jong@miun.se

Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall

Information relaterad till Covid-19

Projektets genomförande kan påverkas av restriktioner som kan vara aktuella under sommaren 2021 till följd av COVID-19 epidemin. Vi kommer att följa de nationella och lokala riktlinjerna som finns vid i samband med planerad start av event under sommaren 2021.

Kontakt

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428966

Miek Jong

Universitetslektor

+46101428967