Interna sidor för Transformative Technologies

Spara favorit 29 nov november 2016

Det är för närvarande tre lärosäten som bedriver stora forskningssatsningar inom ramen för KK-stiftelsens KK-miljöprogram: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde samt Mittuniversitetet. KK-stiftelsens syfte med KK-miljöer är att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten, vilket sammanfattas i följande punkter:

 • Profilering och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskningsverksamhet.
 • För att en högkvalitativ, profilerad och samproducerad forskning ska kunna bedrivas behövs goda utvecklingsvillkor för forskningen. Det är dessa villkor som KK-miljöprogrammet realiserar och följer upp.
 • Skapa förutsättningar för en effektiv och relevant användning av lärosätets resurser.

Visionen Transforming the Industrial Ecosystem - TIE

Transforming the Industrial Ecosystem – TIE, är en vision för regional förnyelse och tillväxt. Den kombinerar industriella styrkor i regionen med den dynamiska kraft som Mittuniversitetet representerar. Ett växande ekosystem bildas när den nuvarande industriella kärnan (core) agerar i symbios med förnyelsen på utkanter (edge). Alla delar av universitetets verksamhet är viktiga i förverkligande av TIE visionen och vår utveckling styrs av följande sex riktlinjer:

 • Utgå från regionens styrkeområden
 • Se möjligheter utifrån ett globalt perspektiv
 • Använda informationsteknologi som en möjliggörare
 • Anpassa till föränderliga marknader
 • Tillhandahålla kompetenser och färdigheter
 • Profilera de mest spännande framtidsmöjligheterna

Ett forskningsprojekt inom KK-miljön - från början till slut

1. Initiering/idégenerering

December år 0

 

 • Gemensamt uppstartsmöte/workshop, nya idéer

 • Utskick med uppmaning att formulera nya projekt

Processen börjar med ett uppstartsmöte/workshop som initieras av KK-miljöns styrgrupp. Där presenteras KK-miljöns strategi och områden som behöver åtgärdas, vilka utlysningar som är sökbara  och vilka vi lämpligen bör satsa på samt, i förekommande fall, särskilda projekt eller områden som behöver utvecklas.

Till detta informella uppstartsmöte är alla seniora forskare inom KK-miljön inbjudna. Efter träffen görs ett utskick till alla forskarna med en uppmaning att lämna in projektförslag.

2. Utvecklingsprocess

                  

   
                                                                 

Februari år 1

Inlämning av utkast (drafts)

- Presentation av utkast
De första projektförslagen består av utkast – drafts. De presenteras på ett gemensamt seminarium. Utkasten granskas sedan internt och får feedback från KK-miljöns ledning. Ledningen väljer därefter ut de utkast som får gå vidare i processen.

 

Mars
år 1

Inlämning av förslag (proposals)

De forskare vars idéer går vidare ska nu skriva ett mer utförligt förslag – proposal. Förslagen ska inkludera en enkel budget samt en beskrivning av deltagande företag. Förslagen presenteras sedan för KK-miljöns referensgrupp. Baserat på feedback och rekommendationer från referensgruppen samt forskningsmiljöns strategi, väljer styrgruppen ut de förslag som ska utvecklas till fullständiga projektförslag. De projektledare som går vidare till att skriva full ansökan ska ta kontakt med avdelningsekonom för input till en budget i light-version.

 

Maj
år 1

Inlämning av fullständiga projektplaner

Projektledare utses och förslag på internationella experter som kan granska de färdiga projektförslagen begärs in till fakulteten. Fullständiga projektplaner, budget i light-version samt CV från alla deltagande forskare och företag ska levereras i början av maj – i god tid för att sätta igång den externa granskningen av insatserna. Formalia för projektplanerna anges i respektive utlysningstext från KK-stiftelsen.

 

 

Blanketter och mallar

Skriv sedan fullständig projektplan enligt anvisningar i utlysningstexten från KK-stiftelsen.

Övrigt material med relevant information

3. Kvalitetssäkring

 • Maj-juni år 1 - Extern granskning

 • Juli-augusti år 1 - Revidering

 • Augusti år 1 - Eventuell omgranskning

Fakulteten ombesörjer att de färdiga förslagen till projektplaner skickas för extern granskning - både vetenskaplig granskning och granskning av samproduktion. Om ett projekt inte får tillräckligt höga poäng av granskare måste en revidering göras utifrån kommentarer och feedback, sedan skickas projektförslaget för omgranskning. De färdiga förslagen presenteras återigen för KK-miljöns externa referensgrupp, de presenteras och granskas även av fakultetsnämnden.

 • September år 1 - Slutgiltigt projekt inkl. fullständiga budgetmallar

 • September år 1 - Granskning av beredningsgrupp
 • Oktober år 1 - Granskning av formalia

Projektplanerna ska kompletteras med en av avdelningsekonom godkänd intern budgetmall samt en ifylld KKS budgetmall. Fullständiga projekt granskas av en beredningsgrupp innan alltsammans formaliagranskas internt av fakulteten. I samband med skrivningen av verksamhetsplanen till KK-stiftelsen beslutar dekanus om en prioritering av projektförslagen.

 • Slutet av oktober år 1 - Inskick av ansökningar tillsammans med verksamhetsplanen

Ansökningarna skickas in till KK-stiftelsen tillsammans med verksamhetsplanen vid månadsskiftet oktober/november, sedan genomför KK-stiftelsens expertgrupp en hearing vid Mittuniversitetet. Utgången av denna hearing resulterar i ett beslut i mitten av december om vilka projektförslag som beviljas medel.

Blanketter och mallar (Uppdateras under våren 2016)

 • Granskningsmallar som används av externa granskare av vetenskaplig kvalitet/samproduktion:
  • Evaluation form_scientific_HÖG
  • Evaluation form_scientific_SYNERGY
  • Evaluation form_co-production_HÖG_ProSpekt
  • Evaluation form_co-production_SYNERGY
 • Checklistor som används internt av fakulteten (kompletteras med fler vid behov):
  • Checklist Formal Requirements_HÖG 15
  • Checklist Formal Requirements_SYNERGY
 • Budgetmallar:
  • Mittuniversitetets interna budgetmall

Ang. KK-stiftelsens budgetmall: vi lägger upp mallar 2016 så snart de finns tillgängliga.

Övrigt material med relevant information

4. Projektstart

December
år 1

Beslut från KK-stiftelsen

Januari-februari
år 2

Jaga underskrifter från företag, skriva IPR-avtal med företag samt ev. forskaravtal med medverkande MIUN-forskare.

Mars
år 2     

Skicka färdigställt avtal till KKS = projektstart


I mitten av december kommer beslut om finansiering av insatser från KK-stiftelsen. När startdatum och budget i beviljade projekt är godkända av KK-stiftelsen, skickar de ut avtal för påskrift av Mittuniversitetet samt deltagande företag. Det är Mittuniversitetets uppgift att se till att underskrifterna kommer in i tid. I samband med detta upprättas även IPR-avtal och eventuella forskaravtal med medverkande forskare. Så fort alla, inklusive KK-stiftelsen, har skrivit under avtalet kan projektet läggas upp som en aktivitet i Agresso.

5. Löpande under projektets livstid

Höstterminen

Verksamhetsplan: lämna statusrapport

Inför verksamhetsplan till KKS varje höst: lämna statusrapport till KK-miljöns ledning med kommentarer kring projektets vetenskapliga måluppfyllelse, samproduktion samt bidrag till profileringen av KK-miljö.

Blanketter och mallar

 • Mall för att skriva statusrapport: Project report_Insatsrapport_WP 2016

Vårterminen

Uppföljningsrapport: lämna statussrapport, ekonomirapport samt rapportering från företag.

Inför uppföljningsrapport till KKS varje vår: lämna statusrapporter för projektet, ekonomin samt läges- och ekonomisk rapportering från deltagande företag.

Blanketter och mallar

6. Slutrapportering av projekt

Slutrapportering görs i samband med verksamhetsplan eller uppföljningsrapport, detta finns beskrivet i avtalet. Slutrapporteringen består, i enlighet med avtalet, av en insatsrapport, sammanställningar från deltagande företag med kommentarer kring projektet – näringslivets nytta, ekonomisk rapportering  samt en intern ekonomisk rapportering för projektet som ska vara underskriven av ekonom och projektledare. Allt detta skickas in till KK-stiftelsen i samband med att verksamhetsplanen eller uppföljningsrapporten skickas in. Utöver detta ska projektledaren skriva ett tillägg till insatsrapporten, utformad för att ge ytterligare input till externa granskare i vår interna utvärderingsprocess av avslutade insatser. Så långt det är möjligt kommer samma experter som ursprungligen granskade ansökan även granska slutrapporten.

Blanketter och mallar

10
6

Kalendarium

2016-05-06
Ansökan för granskning

2016-08-26
Referensgruppsmöte

2016-09-09
Komplett ansökan

2016-10-01
Granskning av beredskapsgrupp

2016-10-12
Referensgruppsmöte

Läs mer