Alf Bergroth

Professor / Emeritus

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Åhrberg, Y. , Landstad, B. J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2010). Desire, longing and vanity : Emotions behind successful return to work for women on long-term sick leave. Work, vol. 37: 2, ss. 167-177.  

Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Ekholm Schüldt, K. (2010). Improved employment rates after multiprofessional cross-sector cooperation in vocational rehabilitation: A 6-year follow-up with comparison groups. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 33: 1, ss. 72-80.  

Jakobsson, B. , Bergroth, A. , Ekholm, J. , Schüldt Ekholm, K. & Svedlund, M. (2008). Multi-professional vocational rehabilitation group meetings with female clients - a qualitative study.. Work, vol. 30: 4, ss. 413-421.

Ahlgren, Å. , Bergroth, A. , Ekholm, J. & Schüldt Ekholm, K. (2008). Selection of clients for vocational rehabilitation at six local social insurance offices. : a combined register and questionnaire study on rehabilitation measures and attitudes among social insurance officers.. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 40: 3, ss. 178-184.    

Olsson, I. , Millet, P. , Vinberg, S. , Olsson, G. , Bergroth, A. & Landstad, B. (2008). Social welfare in Singapore and Sweden : Differences in organisational systems of health care, social security and rehabilitation.. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 2: 3, ss. 30-38.

Kärrholm, J. , Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (2008). Systematic co-operation between employer, occupational health service and social insurance office : A 6-year follow-up of vocational rehabilitation for people on sick-leave, including economic benefits. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 40: 8, ss. 628-636.  

Kärrholm, J. , Jakobsson, B. , Schuldt Håård, U. , Ekholm, J. , Schuldt Ekholm, K. & Bergroth, A. (2007). The views of sick-listed employees' immediate superiors on co-operation in vocational rehabilitation.. Work, vol. 29: 2, ss. 101-111.

Ahlgren, Å. , Bergroth, A. , Ekholm, J. & Schüldt Ekholm, K. (2007). Work resumption after vocational rehabilitation : a follow-up two years after completed rehabilitation. Work, vol. 28: 4, ss. 343-354.

Kärrholm, J. , Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (2006). Effects on work resumption of a co-operation project in vocational rehabilitation : Systematic, multi-professional, client-centred and solution-oriented co-operation. Disability and Rehabilitation, vol. 28: 7, ss. 457-467.  

Ahlgren, Å. , Broman, L. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2005). Disability pension despite vocational rehabilitation : A study from six social insurance offices of a county. International Journal of Rehabilitation Reserch, vol. 28: 1, ss. 33-42.

Jakobsson, B. , Bergroth, A. , Schüldt Ekholm, K. & Ekholm, J. (2005). Do systematic multiprofessional rehabilitation group meetings improve efficiency in vocational rehabilitation?. Work, vol. 24: 3, ss. 279-290.

Ahlgren, Å. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2004). Work resumption or not after rehabilitation? : A descriptive study from six social insurance offices.. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 27: 3, ss. 171-180.

Jakobsson, B. , Schüldt Håård, U. , Selander, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2002). Improved co-operation in vocational rehabilitation with systematic rehabilitation group meetings.. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, ss. 734-740.  

Marnetoft, S. , Selander, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2001). Factors associated with successful vocational rehabilitation in a Swedish rural area. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 33, ss. 71-78.

Schüldt-Håård, U. , Jakobsson, B. , Kärrholm, J. , Bergroth, A. & Ekholom, J. (2001). Klienters uppfattningar om rehabilitering i samverkan mellan företagshälsovård, offentlig arbetsgivare och försäkringskassa.. Socialmedicinsk Tidskrift: ett socialt och socialmedicinskt forum, vol. 78: 6, ss. 517-531.

Cranner, J. , Adolfsson, S. , Thorlacius, S. , Bergroth, A. , Ekholm, J. , Grönlund, R. , Kärrholm, J. & Pettersson, T. (2001). Nordiska rehabiliteringssystem - likheter och olikheter. : En komparativ beskrivning med inriktning på rehabiliteringsprocess och rundgångsproblematik. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 78: 6, ss. 532-552.

Landstad, B. J. , Schuldt, K. , Ekholm, J. , Broman, L. & Bergroth, A. (2001). Women at work despite ill health : Diagnoses and pain before and after personnel support - A prospective study of hospital cleaners/home-help personnel with comparison groups. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 33, ss. 216-224.

Landstad, B. , Ekholm, J. , Schuldt, K. & Bergroth, A. (2000). Health-related quality of life in women at work despite ill-health. A prospective, comparative study of hospital cleaners/home-help staff before and after staff support. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 23: 2, ss. 91-101.  

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, A. & Bergroth, M. (1997). Samverkan i rehabiliteringsprocessen : som lösning av rundgångsproblemet?. Socialmedicinsk Tidskrift:, vol. 74: 8-9, ss. 381-389.

Böcker

Axelsson, R. , Bergroth, A. , Ekholm, J. , Marnetoft, S. , Schüldt Ekholm, K. , Selander, J. & Vahlne Westerhäll, L. (2006). Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. Lund : Studentlitteratur

Kapitel i böcker, del av antologier

Klockmo, C. & Bergroth, A. (2023). Rehabiliteringsmodeller. I Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. S. 273-290.

Rapporter

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2004). Rehabilitering i Samverkan En process- och registerstudie av Betagruppens arbete i Kungsbacka kommun. Östersund : Mitthögskoaln IHV, CSF

Ekholm, J. , Bergroth, A. , Selander, J. , Marnetoft, S. , Schüldt Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ludvigsen Ehnhage, P. , Åhrberg, Y. & et al. (2002). Hinder och framgångsfaktorer i rehabiliteringsprocessen : En sammanfattning baserad på kvantitativa och kvalitativa studier av faktorerer eller företeelser associerade med långtidsjukskrivnas återkomst i arbete. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Centrum för socialförsäkringsforskning 2002:1).

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, M. , Kärrholm, J. , Schuldt-Håård, U. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2001). Samverkan i rehabilitering av Betaprojektet i Kungsbacka kommun. kort om utvärdering av Stockholmsprojektet samt en jämförelse med utvärdering av FRISAM Projektrapport.

Kärrholm, J. , Jakobsson, B. , Schüldt, U. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2000). Utvärdering av Stockholmsprojektet 5 : En registerstudie av ohälsa hos anställda som genomgått rehabilitering i samverkan inom Stockholmsprojektet.. Stockholm : Institutionen för Folkhälsovetenskap (Reports from the Department of Rehabilitation & Physical Medicine, Karolinska Institute ).

Jakobsson, B. , Schüldt, U. , Bergroth, M. , Kärrholm, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2000). Utvärdering av Stockholmsprojektet : Rehabilitering i samverkan - Slutrapport. Stockholm : Institutionen för Folkhälsovetenskap (Reports from the Department of Rehabilitation & Physical Medicine, Karolinska Institute ).

Olsson, I. , Jakobsson, B. & Bergroth, A. (1999). En rapportering av granskning av utvärderingar i delprojektens del- och slutrapporter sett ur ett individperspektiv : Arbetsrapport 4. Östersund : Centrum för socailförsäkringsforskning (CSF) (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. 4).

Jakobsson, B. , Bergroth, A. & Olsson, I. (1999). Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. : En rapport om människors upplevelser av rehabilitering. Arbetsrapport 3. Östersund : Centrum för socialförsäkringsforskning CSF ( (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län 3).

Olsson, I. & Bergroth, A. (1998). En rapportering av försöksverksamheter riktade till människor med individuella behov av rehabilitering i Jämtlands län. : Arbetsrapport 1. Östersund : Centrum för socialförsäkringsforskning (CSF) (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. 1).

Olsson, I. & Bergroth, A. (1998). En rapportering av rehabiliteringsssamordnarnas uppfattning om sitt eget arbete och om rehabilitering i samverkan. : Arbetsrapport 2. (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. 2).

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, M. & Bergroth, A. (1998). Samverkan i rehabilitering. : En utvärdering av Betaprojektet i Kungsbacka kommun. Slutrapport. Östersund : Mitthögskolan

Sidan uppdaterades 2022-01-05