Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetslektor
 • Akademisk titel: Universitetslektor
 • Annan titel: PhD Health Sciences
 • Ansvarsområde: Hälsovetenskap
 • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428678
 • E-postadress: maria.warne@miun.se
 • Besöksadress: Campus Östersund
 • Rumsnummer: P1621
 • Ort: Östersund
 • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
 • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap, Rehabiliteringsvetenskap

Jag är lektor på institutionen för hälsovetenskap (HLV) och finns inom ämnet rehabiliteringsvetenskap. Min forskningsinriktning är inom det hälsofrämjande området (teorier, praktik och tillämpad forskning).

Bakgrund

Jag har sedan början av 2000-tal både arbetat praktiskt och forskat inom folkhälsovetenskap, med inriktning hälsofrämjande arbete. Framförallt har jag riktat in mig mot skolan som arena och hur ett strategiskt arbete att bygga stödjande miljöer kan möjliggöra hälsa.

Under 2000-talet arbetade jag med strategiskt folkhälsoarbete inom kommun och landsting. Ett arbete som tillsammans med senare forskning resulterade i att jag ackrediterats av International Union for Health Promotion and Education.

Jag disputerade 2013 med avhandlingen "Där eleverna är - ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö". Avhandlingen genomfördes inom forskningsprojektet Ungas Hälsosamma Utveckling, ett projekt inom Östersunds kommun som finansierats av Folkhälsomyndigheten och som syftade till att stärka barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Under min tid som doktorand började jag studera och använda mig av en visuell forskningsmetod, photovoice, en metod jag därefter tillämpat och undervisat i.

Forskningsområden

Hälsofrämjande arbete utifrån ett arenaperspektiv. Fokus är ungdomar och unga vuxna i skola och arbetsliv och hur stödjande miljöer kan användas för att främja hälsa. Viktiga delar är empowerment, delaktighet, visuella metoder och att forskningen är parktiknära.

Forskning

MHFA - Utvärdering av projektet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) i Åre kommun genomförs 2019-2022. Syftet är att studera om projektet lett till att det finns en ökad kompetens inom skolan att agera och hjälpa elever med psykisk ohälsa samt om skolpersonal upplever att YAM ökat elevernas färdigheter att möta livets svårigheter och kunskap om psykisk ohälsa.Undervisning

Jag är lärare på Programmet hälsa och rehabilitering i arbetslivet och undervisar i flera olika kurser. Inom det folkhälsovetenskapliga programmet undervisar jag om metoden photovoice i kursen Delaktighet och social förändring.

Min pedagogiska inrikning finns inom studentaktiva metoder såsom flipped class room och projekt som genomförs tillsammans med olika arbetsplatser.

Övrigt

2020-2022 kommer det internfinansierade projektet "Supported Education - en metod för tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter" att genomföras. Projektet är en fortsättning av "Supported Education - en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa." Under åren 2019-2021 ingår jag i det transnationella projektet SECiSo 2.0. Projektet riktar sig mot en strategisk nivå där vi vill implementera metoder och kunskap gällande Supported Education. Samarbetsländer är Sverige, Holland, Tyskland och Finland. Målgruppen som projektet vänder sig till primärt är lärare, elevhälsan och andra professionella som stöttar i förebyggande av unga som har psykisk eller psykosocial ohälsa. https://www.miun.se/sed

Forskarnätverk:

Nordic Health Promotion Research Network: https://nhprn.com/

Schools for Health in Europe SHE, reserach group https://www.schoolsforhealth.org/about-us/research-group/researchers

 

 

 

 

Extra kontaktinformation

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Randell, E. , Udo, C. & Warne, M. (2021). A sense of health and coherence in young rural schoolchildren in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 80    

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 681-693.  

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2021). Longitudinal Associations Between Energy Drink Consumption, Health, and Norm-Breaking Behavior Among Swedish Adolescents. Frontiers In Public Health, vol. 9    

Misund Dahl, B. , Buch Mejsner, S. , Eklund Karlsson, L. , Kostenius, C. , Laverack, G. , Myglegaård Andersen, H. , Warne, M. & Lidmark, J. (2021). The Nordic perspective on migration and empowerment. Health Promotion International, vol. 36: 1, ss. 216-222.    

Kostenius, C. & Warne, M. (2020). Främja psykisk hälsa : elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 05 och 06, ss. 847-865.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Lieblein, V. S. D. , Warne, M. , Huot, S. , Rudman, D. L. & Raanaas, R. K. (2018). A photovoice study of school belongingness among high school students in Norway. International Journal of Circumpolar Health, vol. 77: 1    

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2018). Energy drink consumption predicts norm-breaking behavior in Swedish adolescents. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 331  

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). Photovoice as a method for increasing Swedish high school girls' wellbeing and school achievement. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 385-385.

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2017). Participation and support – associations with Swedish pupils’ positive health. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, ss. 201-216.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2014). Adaptation and validation of a positive health scale for adolescents. Social Indicators Research, vol. 119: 2, ss. 1079-1093.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. & Snyder, K. (2013). Photovoice: An opportunity and challenge for students' genuine participation. Health Promotion International, vol. 28: 3, ss. 299-310.  

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2013). Promoting an Equal and Healthy Environment : Swedish Students' View of the Daily Life at School. Qualitative Health Research, vol. 23: 10, ss. 1354-1368.  

Böcker

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. (2003). Hälsofrämjande skola : En handbok som ger fria händer. Nyköping : Landstinget Södermanland, Folkhälsoenheten    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Hallberg, T. & Warne, M. (2021). Elevinflytande i skolans utvecklingsarbete. I Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling. Malmö : Gleerups Förlag. S. 249-254.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 157-177.  

Konferensbidrag

Warne, M. & Svensson, Å. (2021). School staffs’ attitudes on pupils’ mental health before and after a mental health intervention in the Northern part of Sweden - a study protocol. I SHE ACADEMY 2021 Health Promotion: Call for Action..

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2019). Challenges when Photovoice is used as a research method in the school setting. Paper presented at the The 9th Nordic Health Promotion Research Conference at Roskilde University. Health: Societal responsibility or individual obligation? 12-14 June, 2019. Roskilde, Denmark

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). A participatory visual method for increased knowledge of Swedish high school girls’ wellbeing and school achievement. Paper presented at the The 11th European Public Health Conference EPH, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December 2018

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. , Costenius, C. & Raanaas, R. K. (2018). Challenges and possibilities with participatory visual research methods in health promotion. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion inthe Life Course - User Involvementin Practice and Research. Trondheim :

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2017). Is gender equality an explicit issue in Swedish high schools? Results from a photovoice study with girls in a vocational program. Paper presented at the Girlhood in the turbulent times: Gender equality as a cultural norm and social practices. Moscow, 7-8 April , 2017.

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . S. 13--14.  

Maria, W. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2016). When health in adolescents is measured as positive health. I The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC).

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. I Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. S. 721--728.

Rapporter

Danielski, I. , Lorentzen, L. , Svensson, Å. , Warne, M. & Weimer, K. (2021). Design för energieffektiv vardag : Slutrapport projekt DEVA-skolor. Östersund :  

Warne, M. (2019). ”Supported Education” - en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa.. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Warne, M. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2017). Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger : Slutrapport från genomförd forskning i projektet. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet