Maria Warne

Spara favorit

Bakgrund

Jag har sedan början av 2000-tal arbetat praktiskt och forskat inom folkhälsovetenskap med inriktning hälsofrämjande arbete. Framförallt har jag riktat in mig mot skolan som arena och hur ett strategiskt arbete att bygga stödjande miljöer kan möjliggöra hälsa.

Under 2000-talet arbetade jag med strategiskt folkhälsoarbete inom kommun och landsting. Ett arbete som tillsammans med senare forskning resulterade i att jag ackrediterats av International Union for Health Promotion and Education.

Med avhandlingen "Där eleverna är - ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö" disputerade jag 2013. Avhandlingen genomfördes inom forskningsprojektet Ungas Hälsosamma Utveckling, ett projekt inom Östersunds kommun som finansierats av Folkhälsomyndigheten och som syftade till att stärka barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Under min tid som doktorand började jag studera och använda mig av en visuell forskningsmetod, photovoice, en metod jag därefter tillämpat och undervisat i.

Forskningsområden

Hälsofrämjande arbete utifrån ett arenaperspektiv. Fokus är ungdomar och unga vuxna i skola och arbetsliv och hur stödjande miljöer kan användas för att främja hälsa.

Pågående forskning

Tillsammans med professor Katja Gillander Gådin bedriver jag forskning om gymnasieflickors psykiska hälsa och välbefinnande. Studien är en del i projektet Framtidstro som finansierats av Specialpedagogiska skolmyndigheten. En kvalitativ studie är planerad där vi kommer att använda photovoice som metod för att studera dels skolpersonalens syn på viktiga faktorer för flickors psykiska hälsa, dels flickornas egen syn på dessa faktorer.

Tillsammans med Åsa Svensson, PhD och Erika Wall, docent i sociologi, bedriver jag forskning om närvaro och frånvaro i grundskolan. Projektet är finansierat av Skolverket inom deras satsning Hälsofrämajnde skolutveckling.

Undervisning

Undervisar inom Programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt är kursansvarig och lärare på kursen Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, som ges inom ämnet folkhälosvetenskap.

Övrigt

Photovoice är en visuell forskningsmetod med grund i kritisk pedagogik, feministisk teori och community photography. En del i avhandlingen var att testa metoden i en gymnasieskola. Erfareheter från forskningen resulterade i en metodbok som sedan använts i undervisning och praktisk tillämpning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2017). Participation and support – associations with Swedish pupils’ positive health. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordisk Alkohol- og narkotikatidsskrift (NAT), vol. 34: 3, ss. 201-216.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2014). Adaptation and validation of a positive health scale for adolescents. Social Indicators Research, vol. 119: 2, ss. 1079-1093.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. & Snyder, K. (2013). Photovoice: An opportunity and challenge for students' genuine participation. Health Promotion International, vol. 28: 3, ss. 299-310.  

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2013). Promoting an Equal and Healthy Environment : Swedish Students' View of the Daily Life at School. Qualitative Health Research, vol. 23: 10, ss. 1354-1368.  

Böcker

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 157-177.  

Konferensbidrag

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . S. 13--14.  

Maria, W. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2016). When health in adolescents is measured as positive health. I The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC).

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. I Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. S. 721--728.

Rapporter

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet