Mikael Marklund

  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428473
  • E-postadress: mikael.marklund@miun.se
  • Rumsnummer: R306
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Jag tog min Masterexamen i Industridesign (MFA) på UiD, Umeå Universitet 1997. Hösten 1997 registrerade jag företaget Generator Industridesign vilket fortfarande drivs i egen regi. Åren 2000 – 2001 var jag anställd som forskare på UiD där jag arbetade med tillämpad forskning i Volvo Trucksprojektet SET (Safe effective transport). Parallellt med detta arbetade jag som forskningsingenjör på institutionen Oral Diagnostisk radiologi, Umeå Universitet.
Åren 2001 – 2006 utvecklade jag samt drev KY-utbildningen Trädesign i Kramfors och sedan 2004 är jag anställd på Mittuniversitetet där jag inrättade ämnet industridesign på Miun och därefter byggde upp industridesignavdelningen vilken idag innefattar ett grundläggande kandidatprogram, ett masterprogram, fristående kurser samt sedan hösten 2013 även forskning.

Utbildning:
Industridesign Masterexamen i industridesign. UiD Umeå Universitet. (255hp)
1997 Lite drygt 4 års studier.
Examensarbete i samarbete med SAPA (Skandinaviska aluminiumprofiler AB).

Pedagogik Pedagogik A, Umeå Universitet (30hp)
1992 Fostran, forskningsprocessen.

PBL-utbildning Problembased learning. Universitetet i Linköping. (3dgr)
1988 Pedagogisk grundsyn, problemlösning, självstyrd inlärning, utbildningsorganisation och planering.

Lärarutbildning Högskoleexamen, Umeå Universitet (60hp)
1987 Industri och hantverkslärarlinjen. Med inriktning på träteknik.

Övriga utbildningar:
Ledarskap Ledarskaputbildning. Riddarfjärden, ledarskap och utveckling. (6dgr)
2013-14 Chefsutbildning.

Ledarskap Ledarskaputbildning GAIA Leadership. (3dgr)
2010 Situationsanpassat ledarskap.

Skepparexamen Kursverksamheten, Umeå (6 mån)
2002 Skärgårdsskepparexamen.

Arbetslivserfarenhet:
Avdelningschef Mittuniversitetet
2008- Sedan halvårsskiftet juli 2008 blir industridesign en egen avdelning på institutionen ITM (Institutionen för informationsteknologi och medier).
Sedan våren 2013 ligger avdelningen direkt under fakulteten NMT. Institutionerna på Mittuniversitetet avvecklades vt 2013.
Ansvaret innefattar; ämnesansvarig, personal, extern personal, budget, marknadsföring, avtal med externa samarbetesföretag, antagning samt lokaler och utrustningsnivåer.

Programansvarig Mittuniversitetet industridesignutbildningen (Ba).
2005- Utbildningen startar ht 2005.
Vidare har programansvaret innehållit Bolognaanpassningen av utbildningsprogrammet samt alla industridesignkurser på hela universitetet oavsett utbildningsprogram eller fristående kurser.
All schemaläggning i alla kurser för ämnet industridesign har jag ansvarat för sedan 2004.
Förutom ovanstående har ett långt och mödosamt arbete vilket startade våren 2004 slutförts våren 2009 för att få till stånd ett nytt designhus på campus åkroken. Inflyttning skedde sommaren 2009.
Undervisning i kurserna; designperspektivet, designmetodik, modellteknik.

Ämnesansvarig Mittuniversitetet i ämnet industridesign.
2004- Huvudämnet industridesign inrättas 2004.
Undertecknad anställs. Arbetet startar med att bygga ett team av kompetens i ämnet industridesign. Vidare med att se över och bygga lokaliteterna, utrustningsinköp odyl.
Utveckling av alla kursplaner i ämnet industridesign samt ett antal inom ämnet maskinteknik.
Dialogen och arbetet internt för ett nytt designhus startar.

Konsultuppdrag Uppdragsgivare Mittuniversitetet
2003-2004 Utveckling av utbildningsprogram;
Industridesignprogrammet Ba (start 2005), Teknisk Design civing/Ma (start 2004) , Designingenjör Ba (start 2004).
Vidare ingick i uppdraget; Utveckling av lokaliteter samt utrustningslistor. En extern dialog om ett designhus startar.

Programansvarig Träakademien, trädesignprogrammet.
2001-2006 Ansvaret innefattade; extern personal, marknadsföring, antagning, avtal med externa samarbetesföretag samt schemaläggning. Samt undervisning i kurserna; Skissteknik, designmetodik, modellteknik, produktsemiotik. Utbildningen fick redan vid den första granskningen 2002 högsta betyg av KY:s granskare.


Högskolelärare Verkstadslab, Designhögskolan Umeå Universitet.
2000-2006 Utbildat Ba och Ma-studenter i momentet träteknik samt praktisk maskinteknik. Även i några moment i kursen New materials på Transportationsprogrammet (Ma).


Konsultuppdrag Kramfors kommun.
2000-2002 Utveckling av utbildningsprogram.
TräDesignprogrammet Ky (start 2001).
Utveckling av alla kursplaner i ämnet industridesign och maskinteknik.

Konsultuppdrag Utredare, Svid.
2001-2002 Har på uppdrag av Svid (Stiftelsen Svensk Industridesign) arbetat med förstudien till designsatsningen i Västernorrland, ”Design från ett utbildningsperspektiv”.

Forskningsingenjör Oral diagnostisk radiologi, Umeå Universitet.
1998-2001 Arbetet bestod i huvudsak av; Industridesignarbete, grafiskt designarbete, dataansvar samt övrig forskningssupport.

Designkonsult Designföretaget Generator Industridesign bildas.
1997- Ett tekniskt konsultföretag som erbjuder tjänster som rör designfrågor. www.generatordesign.se

Högskolelärare Hälsohögskolan Umeå.
1987-1993 Arbetsterapeut och sjukgymnastutbildningen.
Lärare i ämnena; videoteknik, fototeknik samt träteknik.
Även också i specialämnet trätillämpning.


Utmärkelser:
Finalist Stora Designpriset

2007 Våren 2007 blir Thermotech Scandinavia AB nominerad till det Stora Designpriset 2007. Designleverantör Generator Industridesign. http://www.storadesignpriset.se/finalist2_2007.html

Medlem av:
Branchförening SID, Föreningen Svenska industridesigner.
1998-

Branchförening SD, Sveriges Designer.
2005-

Forskningsområden

Designarbete Tillämpad forskning, Designhögskolan Umeå Universitet.
2000-2002 Designarbete inom SET (Safe Effective Transport).

Undervisning

Undervisar i kurserna: Designmetodik, Modellteknik, Designintroduktion.

Forskningsprojekt

Avslutade

Forma

Sidan uppdaterades 2021-11-24