Monica Ulin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Studierektor
  • Annan titel: Pedagogiskt sakkunnig
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 17
  • E-postadress: Monica.Ulin@miun.se
  • Rumsnummer: D220
  • Ämne: Rehabiliteringsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Psykologi
Filosofie magisterexamen med inriktning mot Psykologi
Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp
Svenska språket B, 30 hp
Externa utbildningar inom Rättsvetenskap (barnrätt) och Kommunikation samt fackliga utbildningar.

Bakgrund

Mittuniversitetet: Ansvarat för kurser inom psykologi och sociologi, bland annat grundläggande kurser i psykologi, arbetspsykologi, socialpsykologi samt ledarskaps- och organisationsutveckling.

Vuxenutbildningen (Komvux): Ansvarat för kurs i psykologi

Forskningsområden

2019 Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 med syfte att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner. Lärarrepresentant i projektet.

2018 Konferensbidrag "The importance of positive response in higher education" presenterades 9–11 oktober 2018 i Västerås på den nationella pedagogiska konferensen NU2018 – det akademiska lärarskapet.

Pågående forskning

Utveckling av studenters litteracitet

Undervisning

Undervisar och examinerar på Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt undervisar på magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Ansvarar för kurser inom psykologi och juridik kopplade till hälsa och rehabilitering, samt vetenskapsteori och metod inklusive undervisning i statistikprogrammet SPSS. Ansvarar också för studenternas tillämpade studier och arbetet med referensarbetsplatserna med stark koppling till universitetets tredje uppgift - kontakten med det omgivande samhället. Handleder uppsatser på C-nivå.

Övrigt

2015-2017: Referensgrupp lärplattformen Moodle 2016-2017: Pedagogisk resurs 2016: Utveckling av kompendium för nya programstudenter 2017-nu: Studierektor institutionen för Hälsovetenskap, inom ämnet Rehabiliteringsvetenskap 2017-nu: Ingår i ledningsgruppen för Institutionen för hälsovetenskap 2018-nu: Styrelseledamot i Fackförbundet ST 2019: Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 2019: Nationell kurs: Pedagogiskt sakkunnig

Publikationer

Konferensbidrag

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.