Personuppgifter och allmän handling

Spara favorit 1 nov november 2018

Vid kontakt med oss blir dina frågor och våra svar oftast en allmän handling och i de flesta fall möjliga för andra att begära ut och läsa.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en person som är i livet såsom uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser och fotografier. 

Mittuniversitetet följer dataskyddsförordningen vid sin hantering av personuppgifter, vårt ansvar omfattar även våra studenters hantering av personuppgifter vid studentarbeten. Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi gör detta med stöd av lagstiftningen för myndigheter och speciallagstiftningen för högskolan.

Det ska alltid finnas en laglig grund för all hantering av dina personuppgifter. De vanligaste lagliga grunderna som Mittuniversitetet följer är:

  • att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som till exempel att examinera studenter. Men kan också innefatta publicering av bilder från ett event eftersom vi som myndighet har ett uppdrag att informera om vår verksamhet.
  • att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse.
  • Att det finns ett samtycke från den registrerade, till exempel vid anmälan till konferenser.

Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess. Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om dina rättigheter som enskild individ.

Frågor och klagomål

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet. Vid frågor eller klagomål på vår personuppgiftshantering kontakta vårt dataskyddsombud Eva Rodin Svantesson, Eva.RodinSvantesson@miun.se, tel 010-142 80 00 vx.

Klagomål över vår hantering av personuppgifter kan också alltid göras till Datainspektionen.

Läs om cookies och vår webbplatspolcy