Hur kan fler äldre personer bli mer aktiva i naturen?

Tis 30 mar 2021 13:49

Förmågan och möjligheten att kunna vara aktiv i naturen är en faktor som är betydelsefull för äldre personers livskvalitet och fysiska och psykiska hälsa. Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet ska bidra till bättre möjligheter för äldre personer att vara aktiva.

man och kvinna joggar i naturen

− Vi vill öka kunskapen om sambandet mellan god hälsa och vistelse i naturmiljöer och tydliggöra vilken samhällsnytta ett aktivt liv för äldre personer bidrar till. Vi vill också öka förståelsen för att bristande tillgänglighet gör det svårare för äldre personer att kunna ha en vardaglig vistelse utomhus, säger Sandra Wall-Reinius, projektledare och forskare vid Mittuniversitetet.

Projektet ”Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande” har beviljats 4,6 miljoner kronor i stöd av Kampradstiftelsen och genomförs av Mittuniversitetet i samverkan med Härnösands och Östersunds kommun. I projektet medverkar äldre personer och representanter för privata, ideella och offentliga verksamheter. Forskarna ska titta närmare på flera olika typer av naturområden, alltifrån stadsnära grönområden till rekreationsområden i skogs- och kustmiljöer.

− Vi ska identifiera hur olika samhällsaktörer kan utveckla sina verksamheter så att de blir inkluderande och tillgängliga och hur man i kommunal samhällsplanering kan skydda tillgången till naturområden så utomhusaktiviteter kan ske nära bostaden, säger Sandra Wall-Reinius.

− Att fortsätta arbetet som ger våra äldre kommuninvånare och besökare ännu bättre möjligheter att på ett enkelt och tryggt sätt vistas i naturen ger stora vinster, både för individen och för samhället. Nu kan vi utveckla tillgängligheten lokalt och samtidigt bidra till att flytta fram forskningsfronten inom detta viktiga forskningsområde, säger Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösands kommun.

Forskarna kommer att använda enkäter, intervjuer, gruppsamtal och observationer i utomhusmiljöer för att få fördjupade kunskaper om upplevelser i naturområden. Genom att också lyfta goda exempel på hur andra kommuner i WHO-nätverket ”Åldrandevänliga städer och samhällen” arbetar med äldre personers hälsa och planerar för tillgängliga naturområden är målet att ta fram konkreta åtgärder av betydelse för äldre personers hälsa och livskvalitet.

– Vi vet att vistelse utomhus och i naturmiljöer är viktigt för många äldre och att det bidrar till hälsa och välmående. Vi vet också att det finns en risk att man på sikt inte kan vara aktiv som man önskar eller att man förändrar det sätt man vistas i naturen på. Därför är det viktigt för oss med den fortsatta forskningen som bidrar till att vi får bättre kunskap om hur vi kan främja utevistelse, säger Magnus Zingmark, FoU-ansvarig vid Vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

– I vårt arbete med att bli ”en åldrandevänlig kommun” är tillgängliga och trygga utemiljöer också ett fokusområde. En enkätundersökning som genomfördes under 2020 riktad till äldre över 65 år visade bland annat att det behövs fler sittplatser i det egna närområdet för att äldre ska känna sig trygga att förflytta sig utomhus. Projektet kan ge oss ytterligare information om vad som hindrar äldre från att vistas ute, vilket är värdefullt för vårt fortsatta arbete, säger Åsa Wallin, verksamhetsutvecklare vid Vård- och omsorgsförvaltningen på Östersunds kommun.

Projektet inleds i januari 2022.

Kontaktperson:
Sandra Wall-Reinius, projektledare och forskare vid Mittuniversitetet, 010-142 82 46, Sandra.Wall-Reinius@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19