Olika tolkning av värden i utbildningspolicys kan ge problem

Tis 01 feb 2022 08:28

Värden i utbildningspolicys tolkas olika på nationell och lokal nivå, vilket tillsammans med ojämnt fördelade resurser kan öka klyftan mellan stad och landsbygd. Det är en av slutsatserna i en nyligen publicerad avhandling.

Bild på Ulrika Bergstrand i en festlig miljö

Vi gratulerar Ulrika Bergstrand som nyligen disputerat med avhandlingen "Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå". Här berättar hon om sin avhandling.

Först en sportfråga, hur känns det?
Nu när boken är klar kan jag se att jag fått göra en spännande resa. Jag är glad för att jag bjudits in i en forskningsvärld som hjälpt mig att förstå mer om mig själv, värden inom utbildning och inte minst vår samtid.

Vad är det du studerat?
Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på en nationell och en lokal nivå. Den teoretiska ingången i studien är att utbildning över tid har styrts och styrs med både på central och en lokal nivå. Numera påverkas även utbildning av ett internationellt inflytande från Salamanca och Pisa. Mot denna bakgrund har jag studerat värden i utbildningspolicy i Skolinspektionens enkät och i skolchefers utsagor verksamma i gles- och landsbygd.

Varför tycker du att det är viktigt?
Samhället förändras snabbt och jag har försökt att förstå vilka värden i utbildningen som ska fostra nästa generation till. Mitt specifika fokus har varit små kommuner i gles- och landsbygd. Det är miljöer som jag tidigare inte sett särskilt mycket forskning om.

Vilka är dina viktigaste resultat?
Utbildning är svår att styra. Ett sätt för att stärka styrningen är att inspektera. Skolinspektionen bidrar därför till att skolchefer fokuserar på att kvalitetssäkra verksamheten, kompetensutveckla lärarna och inkludera alla elever i undervisningen för att målet att alla elevernas kunskapsutveckling ska kunna stärkas. Skolcheferna i gles- och landsbygd ger uttryck för att deras kommuner har en liten administration och att de ofta har svårt att få rätt kompetens till sina skolor. Därför välkomnar skolcheferna ekonomiskt stöd till kommunen och även kompetensutveckling från till exempel Skolverket.

Gemensamma värden för att fostra demokratiska medborgare uttrycks vara ett mål som behöver stärkas enligt skolcheferna, medan Skolinspektionen ger uttryck för att mer betona individuella rättigheter för att ytterligare stärka elevernas kunskapsutveckling. I min forskning framgår att re-kontextualiseringen av värden i utbildningspolicys kommer till uttryck på olika sätt på nationell och lokal nivå i en numera bruten kedja i styrning av utbildning.

I min forskning framgår att re-kontextualiseringen av värden i utbildningspolicys kommer till uttryck på olika sätt på nationell och lokal nivå i en numera bruten kedja i styrning av utbildning.

Vad var det som förvånade dig mest?
Mindre kommuner har allt sedan folkskolans införande, 1842, haft andra och begränsade villkor och förutsättningar jämfört med större kommuner. I nuvarande utbildningspolicy med ökad konkurrens från kunskapsmätningar, PISA, och ökade ambitioner om en skola för alla har kommuner i gles- och landsbygd fortfarande svårt att fullfölja sitt uppdrag. Min forskning pekar på att styrning av  samhällets värden varierar mellan den nationella och lokala nivån. Klyftan vad gäller vilka värden som kommer till uttryck på en nationell nivå och på en lokal nivå kan därmed öka.

Jag hade önskat mig ett mer positivt resultat. När jag sent omsider accepterade vad mitt resultat gav uttryck för kunde jag sätta punkt.

Vem tror du har nytta av dina resultat?
Den som är intresserad av vilka värden samhället ska utbilda till. Den som också är nyfiken på hur utbildning styrs och också vilka utmaningar kommuner i gles- och landsbygd kan ställas inför.

Vad händer nu?
Jag fortsätter att arbeta som adjunkt i pedagogik på Högskolan i Gävle och kommer också att ansöka om att bli lektor i pedagogik.

Kontakt, Ulrika Bergstrand: ulrika.bergstrand@hig.se  

Här kan du läsa eller ladda ner avhandlingen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-01