Nytt projekt ska söka lösningar på kompetensflykten

Tor 24 mar 2022 08:17

Mittuniversitetet medverkar i ett stort europeiskt forskningsprojekt som ska söka lösningar på hur man förhindrar kompetensflykt från universitetsnära områden. Målet är att ta fram koncept som ökar studenters möjlighet och förmåga att bli entreprenörer.

Risk- och krishanteringsprogrammet
Foto: Tina Stafrén.

I ERASMUS-projektet ENDORSE (Enhancing development of entrepreneurial strategies at university locations affected by brain drain) samarbetar Mittuniversitetet med universitet från Österrike, Tyskland, Polen, Grekland och Lettland. Projektet inleds under 2022 och pågår till 2025.
 
− Vi vill stärka kopplingen mellan universitet, företag och kommun, vilket är nödvändigt för att skapa regionala innovationsnätverk. Områden som drabbas av kompetensflykt måste säkerställa att samarbetet mellan universitet och lokala intressenter fungerar för att skapa en entreprenöriell miljö för studenter, företagare och akademiker att verka i. Ökad kunskap och regionalt anpassade modeller för sådana samarbeten kommer att förbättra förutsättningarna för studenter att stanna kvar, säger Alina Schoenberg, professor vid IMC Fachhochschule Krems och projektledare för ENDORSE.
 
Projektet ska dels klassificera områden påverkade av brain drain samt vilken typ av affärsmodeller som kan vara lyckosamma för varje typ av område, dels utveckla studiematerial och kurser som ska stärka studenternas entreprenörspotential. Här kommer forskarna särskilt att studera kvinnors och invandrares förutsättningar.
 
− För att man ska kunna bo och verka där man helst av allt vill krävs ju att man kan försörja sig och där kan förmågan till entreprenörskap vara avgörande, både för individen och för samhället. Vi kommer att ta fram digitala och flexibla utbildningsmoduler, inriktade mot olika yrkeskategorier som hjälper till att bygga rätt kompetens hos den enskilde utifrån de behov och förutsättningar som finns i den region där individen verkar, säger Yvonne von Friedrichs professor i företagsekonomi och entreprenörskap vid Mittuniversitetet.
 
Forskarna ska också ta fram rekommendationer för beslutsfattare som ska behandla strategier för att öka universitetens strategiska roll i utformningen av det lokala företagsklimatet. 
 
− Ytterligare en vinst med projektet är så klart att vi skapar ett transnationellt nätverk som stärker det internationella samarbetet. Vikten av att samarbeta över gränser för att lära av varandra och förstå likheter och skillnader mellan olika länders förutsättningar kan inte nog betonas i dessa tider, säger Yvonne von Friedrichs.

Deltagande universitet, förutom Mittuniversitetet, är IMC Fachhochschule i Österrike, Hochschule Niederrhein i Tyskland, Uniwersytet Lodzki i Polen, Kai Politikon Epistimon i Grekland och Ventpils Augskola i Lettland.

Kontaktperson:

Yvonne von Friedrichs, professor i företagsekonomi och entreprenörskap vid Mittuniversitetet och projektkoordinator för Sverige i ENDORSE, 070-588 54 19, yvonne.vonfriedrichs@miun.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-19