Nytt konsortium förbereder framtidens strategiska innovationsprogram

Ons 08 feb 2023 12:40

Mittuniversitetet leder ett konsortium av offentliga aktörer som fått finansiering för att förbereda en ansökan om att bli nästa generations strategiska innovationsprogram.

Campus Östersund, exteriör

Arbetet sker inom ramen för utlysningen ”Impact innovation” och är ett led i en urvalsprocess som ska utmynna i att upp till fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer. Bakom Impact innovation står Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Vi har fått medel för ett projekt som ska resultera i en ansökan om att få driva ett av framtidens strategiska innovationsprogram. Vårt uppdrag är nu att mobilisera aktörer och formulera ambitiösa målsättningar, så kallade ”missions”, som kan accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft, säger Mariell Juhlin, projektledare.

Projektet som går under namnet SUSTAINGOV (Systemic, Sustainable and Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation) avser att lösa ut den systemproblematik inom offentlig sektor som hittills satt käppar i hjulet för att generera långsiktigt hållbara effekter på system- och samhällsnivå.

Mittuniversitetet är koordinator för projektet som också involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt intresseorganisationen för landets minsta kommuner SmåKom.

En av initiativtagarna till projektet är Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, och tidigare minister för högre utbildning och forskning:

– Dagens komplexa samhällsutmaningar kräver ny politik samt nya sätt att styra, leda och samverka mellan det offentliga såväl som med övriga samhället, från ”government” till ”governance”. Infriandet av missions kräver en mix av nya instrument och tillvägagångssätt för att utforma, genomföra och utvärdera policyer där stringens, samstämmighet och samordning blir avgörande för att de ska kunna bidra till en förstärkande systemeffekt. Just därför är det glädjande att vi getts möjligheten att utforska detta i projektet Sustaingov, säger Helene Hellmark Knutsson.

Knutet till projektet finns även en advisory board av ledande internationella och svenska forskare inom systeminnovation, missions och offentlig sektor.

– Tillsammans vill vi lägga grunden för ett framtida strategiskt innovationsprogram som accelererar samhällets hållbarhetsomställning på systemnivå genom att i grunden förändra offentlig sektors styrning, finansiering och arbetssätt. Finansieringen av vårt projekt är ett kvitto på att just detta systemiska förutsättningsskapande saknas idag. Vi ser mycket fram emot att leda detta spännande och viktiga arbete, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Projektet kommer att under de närmsta åtta månaderna mobilisera en bred konstellation av aktörer i syfte att formulera missions som kan bidra till likvärdiga och hållbara förutsättningar – mellan centrum och periferi – till hälsa och välbefinnande och till lokalsamhällens attraktivitet och funktionalitet utan att överutnyttja planetens resurser. 

Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida. 

Kontaktpersoner:

Mariell Juhlin, projektledare Mittuniversitetet, mariell.juhlin@miun.se, 070-366 90 29
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 070-493 85 27

Övriga kontaktpersoner inom konsortiet:

Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten, helene.hellmark.knutsson@lansstyrelsen.se, Anders Ivarsson Westerberg, Södertörns högskola, anders.ivarsson.westerberg@sh.se, Klas Danerlöv, SKR,
Klas.Danerlov@skr.se, Karl Wennberg, Handelshögskolan Stockholm, karl.wennberg@hhs.se, Bodil J. Landstad, Region Jämtland Härjedalen, bodil.landstad@regionjh.se, Stefan Persson, Tomelilla kommun, Stefan.B.Persson@tomelilla.se, Peter Lindroth, SmåKom, peterlindroth546@gmail.com, Eva-Marie Blusi Tyberg, Sundsvalls kommun, eva-marie.tyberg@sundsvall.se, Johan Hörnemalm, Norrbottens kommuner,
johan.hornemalm@kfbd.se, Fredrik Fernqvist, SLU, fredrik.fernqvist@slu.se

Övriga medverkande på Mittuniversitetet:

Katarina L Gidlund, Sara Nyhlén, Peter Öhman, Sandra Wall Reinius, Pär Löfstrand, Rikard Karlsson och Anna Olofsson.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2023-02-08