Alla studenter är försäkrade genom universitetet. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Däremot omfattar den inte olycksfall på fritiden.

Försäkringen gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Med skoltid avses all tid inom högskolans lokaler och område, utom när vistelsen där är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än högskolan, samt all annan tid då studenten deltar i verksamhet i högskolans regi (t ex praktik, fältförlagda studier).

Den omfattar även vissa speciella fall av sjukdom genom smitta, t.ex. när sjukdomen har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

Eftersom försäkringen endast gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, är det mycket viktigt att den enskilde studenten ser till att skaffa sig ett fullgott försäkringsskydd som täcker fritiden. Läs mer eller hämta blanketter på kammarkollegiets hemsida.