Utlysning av stöd till doktoranders forskningsmiljö 2023

Fre 17 mars 2023 15:11

Denna utlysning är ett led i fakultetens ambition att öka forskningens internationalisering genom ett ökat utbyte med forskningsmiljöer utanför Sverige med ett fokus på doktoranderna.

Erasmusutbyte London

Hur mycket medel kan sökas och vem ska söka?

Medlen består av tre fasta potter för utbyten inom och utom norden:

 • 15 000 kr för utbyten inom norden, söks av en handledare
 • 20 000 kr för utbyten utom norden, söks av en handledare
 • 50 000 kr för längre vistelser inom och utom norden, söks av ämnesföreträdare
 • Medlen ska förbrukas under 2023.

Vad medlen kan användas till?

 • Inresande forskare/doktorander i samband med minikonferens, seminarier, och workshops som täcker delar av resekostnader/boende/omkostnader. Forskargruppen får förfoga över de medel som ges, fritt att disponera dem, och ev. skjuta till för att utöka besöket (tid/antal personer). I huvudsak ska detta riktas till att inbjuda etablerade seniora forskare i tilltänkta samarbetsgrupper, som givetvis kan ta med sig kollegor eller doktorander.
 • Utresande för att besöka andra forskargrupper, där hela eller delar av forskargruppen åker. Detta kan gälla motsvarande aktiviteter som för inresande externa forskare men också för kortare vistelse för doktorander (dagar – några veckor) vid annat lärosäte. Detta kan också ytterligare stödjas via Erasmus i de fall resan sker till något av våra partneruniversitet, vilket möjliggör längre vistelser. Notera att det inte primärt är ett resebidrag utan bidrag till att stärka den strategiska internationaliseringen genom resor.

När ska ansökan ske?

Ansökningar för stöd kommer att behandlas löpande under 2023 vid ordinarie FUR-möten. Beviljade medel ska förbrukas inom den tidsram som anges i FUR:s beslut.

Ansökan ställs till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) som beslutar om stödet. Ansökan skickas till Stefan Pettersson.

Hur ska ansökan ske?

Ansökan ställs till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) som beslutar om stödet i samråd med berörd prefekt. Ansökan (max 1 sida) ska innehålla:

 • Kort beskrivning av den doktorand/forskare/forskargrupp som utbytet avser
 • Kort motivering varför gruppen har behov av denna kontakt och där doktorandperspektivet belyses
 • En översiktlig beskrivning av hur och när utbytet planeras
 • En underskrift av en handledare som styrker ansökan om ansökan gäller 15 000 kr eller 20 000 kr.
 • En underskrift av ämnesföreträdaren som styrker ansökan om ansökan gäller 50 000 kr för en längre vistelse.

Vad händer sedan?

 • De som får ansökningar beviljade kommer att få ytterligare information om
  ekonomihantering och uppföljning efter genomfört utbyte.
 • En något utökad redovisning av genomfört utbyte för beviljad ansökan om 50 000 kr kan
  förväntas.

Sidan uppdaterades 2023-06-29