Student

I den behovsinventering som genomfördes med våra studenter hösten 2016 framkom det tydligt att studenterna efterfrågar tydligare kommunikation och information kopplade till sina studiesituationer - bland annat vill de ha scheman i god tid, tydligare studiehandledningar, litteraturlistor och kursplaner samt kontaktuppgifter till sina kurs- och programansvariga.

MI7A8427.jpg

Studenterna förväntar sig också att kunna använda internet som ett komplement till personlig kontakt. Studenterna önskar en samordning och tydlighet kring den service vi erbjuder – både på campus och digitalt. Behovsinventeringen visar att kunskapen är god i studentmålgruppen om vart hen hittar det fysiska Servicecenter samt vilken service som de erbjuds där. Servicecenter behöver dock förstärka sin kommunikation och närvaro digitalt - trots att arbetet kring "en väg in" pågått under längre tid är det många e-postadresser och sidor på webben som florerar, vilket försvårar arbetet för Servicecenter att erbjuda snabba svar och god service till studenterna.

Nuläge

Våra digitala kanaler och även vår fysiska närvaro på campus är i stort byggd efter hur vi är organiserade. Studenterna vill ha svar på sina frågor, de vill inte behöva veta vem som ansvarar för vad. All info bör finnas både på svenska och på engelska och webbinfon ska kunna nås via mobila enheter. Studenterna efterfrågar även någon typ av chattfunktion, och en större tydlighet var de kan hitta viktig utbildningsrelaterad information -  idag används en mängd kanaler i kommunikationen. De vill veta hur kanalerna används, när kanalerna används och till vad.

Studentmålgrupperna

Studentmålgrupperna vid lärosätet är divergerade och har ett kommunikationsbehov som både förenar dem och skiljer dem åt, bland annat beroende på vilken studiefas som de befinner sig i.

Sökande -ej registrerade studenter - studenter som sökt utbildning vid Mittuniversitetet och som önskar bli antagen, men ej hunnit bli antagen till någon utbildning vid lärosätet. Deras kommunikationsbehov är:

 • Få en inblick i livet som student vid Mittuniversitetet (på och utanför campus) för att bli lockade till universitetet och öka deras grad av engagemang så att de tackar ja till sin studieplats om de antas.
 • Hen behöver få sitt val bekräftat.
 • Få tydligare och djupare information om den utbildning de sökt för att öka deras grad av engagemang så att de tackar ja till sin studieplats om de antas.
 • Hitta rätt kontaktvägar om dessa efterfrågas.


Nyantagna studenter - studenter som har blivit antagna som studenter vid Mittuniversitetet men som inte hunnit bli registrerade. Deras kommunikationsbehov är:

 • Behöver veta vart de ska vända sig för praktisk information kopplat till sina studier (hitta rätt kontaktvägar).
 • Hen önskar tydligare information - snarare mer än färre för att öka hens grad av vilja att registrera sig.
 • Hen vill ha möjlighet till dialog genom samtal eller chatt vid frågor.
 • De behöver även information om campus, studentbostäder samt de omgivande städerna.
 • Arbetslivsanknytning (tidigt).

Ny student - studenter som har blivit antagna som studenter vid Mittuniversitetet och som hunnit bli registrerade. Deras kommunikationsbehov är:

 • Hen behöver känna sig trygg och omhändertagen under sin första tid som student.
 • Hen vill kunna registrera sig på kurs.
 • Hitta rätt kontaktvägar.
 • Enkelt få tillgång till info/funktioner/verktyg som berör studierna.

Studenter på campus - studenter som redan studerar på något av Mittuniversitetets campus. Deras kommunikationsbehov är:

 • Hålla kontakten med sina studiekamrater under studietiden.
 • Få snabb tillgång till information och funktioner som berör studierna.
 • Snabbt få tillgång till info vid akuta händelser.
 • Ställa frågor som berör studierna och få snabba svar.
 • Få vägledning/coaching inför karriärval.
 • Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m.
 • Nå ut med sitt varumärke till potentiella arbetsgivare.
 • Hitta rätt kontaktvägar.


Distansstudenter - studenter som studerar vid Mittuniversitetet på distans. Deras kommunikationsbehov är:

 • För distansstudenter är lärplattformen som digitalt klassrum centralt.
 • Hålla kontakten med sina studiekamrater under studietiden.
 • Få snabb tillgång till information och funktioner som berör studierna.
 • Snabbt få tillgång till info vid akuta händelser.
 • Ta del av undervisningen på ett distansanpassat sätt.
 • Ställa frågor som berör studierna och få snabba svar.
 • Få vägledning/coaching inför karriärval.
 • Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m.
 • Nå ut med sitt varumärke till potentiella arbetsgivare.
 • Hitta rätt kontaktvägar.

Examinerad student. Deras kommunikationsbehov är:

 • Hen vill få information om hur hen ansöker om examen.
 • Hen vill få information om avslutningshögtiden.
 • Hen vill få information om alumnnätverket.

 Alumn. Deras kommunikationsbehov är:

 • För alumner handlar det främst om att bibehålla kontakten med lärare och före detta studiekompisar efter avslutd examen.
 • Ha koll på vad som händer på Mittuniversitetet gällande forskning mm.

 Studenter med funktionsvariationer - dessa studenter återfinns i samtliga angivna målgrupper ovan. Dessa studenter har ett informationsbehov som andra studenter inte har i o m att de måste förstå vilken hjälp som universitetet erbjuder dem, få hjälp med kommunikationen med lärare så de får längre tentatid osv. Denna kommunikation måste dessutom vara väldigt väl tillgänglig och lättförståelig för studenter som genom sina funktionsvariationer kan ha svårt att söka och förstå informationen.

 

Se bild över hela studentresan

 

Tre arketyper

Den rådville studenten

Det här kan vara en ny student men behöver inte vara det. Vill ha svar på frågor som:
"Hur gör jag? Hur funkar det här? Jag vet inte hur jag ska ta reda på det här själv!" Den rådville studenten vill:
• registrera sig och komma igång med studierna
• ha hjälp och vägledning
• vill få en "vi-känsla" med Mittuniversitetet

Den aktiva och lärande studenten

Det här är studenten i lärandesituationen. Hen kommunicerar med lärare och kurskompisar och vill bidra i lärandesituationen. Den lärande studenten vill:
• snabbt hitta till sina kurser och program
• samarbeta och kommunicera med andra
• delta i undervisningen via webben
• bokmärka och dela sidor

Den uppgiftslösande studenten

Den här studenten vill lösa sina praktiska problem på egen hand. Studenten vill enkelt kunna hitta det som hen letar efter. Den uppgiftslösande studenten vill:
• klicka sig fram till innehåll
• hitta litteratur för studier
• använda söken

Studenters behov av kommunikation och information

kundresan

Bilden visar en kartläggning av det informationsflöde som finns gentemot våra studenter, från dess att de tagit del av information innan de sökt utbildning hos oss, genom introduktionen och studietiden till dess att de blivit alumner.

Vi kan tydligt se att kommunikationsbehoven hos målgruppen skiljer sig åt beroende på var i processen studenterna befinner sig.