Regionala beslutsfattare

Strategin i våra budskap är att fokusera på de resultat som har uppnåtts inom målområdena och lyfta fram på vilket sätt universitetet kan bidra i viktiga frågor regionalt och nationellt. Vid formuleringen av budskapen kan problemställningar/utmaningar för regionen inom de valda målområdena lyftas fram och på vilket sätt Mittuniversitetet kan bidra till lösningar av dessa. En generell budskapsstrategi är att peka på att en positiv utveckling för universitetet också gynnar vår region.

Huvudbudskap inom området Regional tillväxt
Ny kunskap ger fler arbetstillfällen
Använd närheten till ny kunskap
Mittuniversitetet och akademisk kompetens leder till tillväxt
Mittuniversitetet ökar studenternas entreprenöriella förmåga och levererar framtidens arbetskraft 

Huvudbudskap inom området Arbetslivsanknytning
Mittuniversitetet är det arbetslivsnära universitetet
Utbildningar anknutna till arbetslivet leder till tillväxt
Använd närhet till ny kunskap – kunskapen finns runt hörnet
Arbetslivsanknytning har en stor betydelse för tillväxt och utveckling

Hissversion utifrån Sweco-rapporten:
Mittuniversitetet har en viktig roll i regionen och ger positiva effekter på utbildningsnivå, kompetensförsörjning, sysselsättning och regional ekonomi
Utbildningsutbudet matchar behovet i offentlig sektor och näringsliv. Hälften av nyutbildade akademiker står Mittuniversitetet för och spelar därmed en viktig roll för att förse läönen med högutbildad arbetskraft.

Varje ny anställd på Mittuniversitetet ger upphov till 1,6 nya arbetstillfällen i Jämtlands län och 1,3 nya arbetstillfällen i Västernorrlands län.

Mittuniversitetet generar nya ideér som leder till företag och arbetstillfällen. Sedan 2008 har det startats 101 företag av studenter och 20 av anställda.

Mittuniversitetet bidrar till en positiv befolkningsutveckling, 2015 beräknades bidraget till våra län vara 39 000 personer jämfört med ett läge utan ett universitet. En effekt är också att befolkningen föryngras, det ger fler personer i arbetsför ålder.

Ett bra universitet är med och driver regional utveckling – vi avser fortsätta att vara ett bra universitet.