Övriga målgrupper

Samarbetspartners, näringsliv, offentlig sektor, beslutsfattare, allmänhet

ab_ö_stadsmiljö.jpg

Öppenhet och inkluderande
Det finns en närhet och öppenhet för företag som vill samarbeta med universitetet, såväl inom utbildning som forskning. Samarbetet inom utbildning kan exemplifieras med praktikmöjligheter, mentorskap, gästföreläsningar och liknande. Samarbetet inom forskningen kan exemplifieras med hur vi forskar tillsammans med och på uppdrag av företag och offentlig sektor.

Det är viktigt att i text och bild visa på en mångfald av personer med olika bakgrunder samt olika utbildnings- och forskningsområden. Vi ska ha koll på diskrimineringsgrunderna.

Samhällsinriktat och nytta
Vår verksamhet ger direkt nytta för samhället och för de partners som vi samverkar med. Forskningen är av hög kvalitet och bidrar att lösa samhällsproblem och utmaningar. Vi bidrar därmed till samhällsutveckling och gör nytta för företagens utveckling, både genom kunskap och teknik.

Även här går det att visa på arbetslivskopplingen i utbildning och forskning som beskrivs ovan. Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning. Det är inte bara bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i.

Innovation
Forskningen som görs tillsammans med olika parter i samhälle och organisationer är nyskapande och innovativ. Det är viktigt att visa att den genomförs ett inkluderande sätt och att den inkluderar alla personer och inriktningar. 

Engagemang
Vi visar att vi är ett universitet med engagemang genom att vi är omvärldsorienterade och tar tag i aktuella frågeställningar. Vi vågar ta ställning i aktuella samhällsfrågor och ser till att vår kunskap kommer till användning för det omgivande samhället. Ett exempel på detta är att vi samlat all vår forskning inom inkludering och bjudit in till olika aktiviteter om detta.

Engagemanget är dock är något som främst ska framgå genom rätt tonläge i text och bild.