Lönerevision sker antingen genom lönesättande samtal eller traditionell förhandling, beroende på vilken facklig tillhörighet du som medarbetare har.

Lönerevision sker antingen genom:

 • Lönesättande samtal (för SACO:s medlemmar) - mellan chef och medarbetare
 • Traditionell förhandling (OFR) - mellan myndighetens förhandlingsansvariga och de fackliga organisationerna

 

Lönesättande samtal – dialog mellan chef och medarbetare

Vad är lönesättande samtal?

Lönesättande samtal innebär kortfattat att en medarbetares nya lön bestäms direkt i samtal mellan lönesättande chef och medarbetaren, i stället för i förhandlingar mellan arbetsgivaren och facket. Lönesättande chef och medarbetaren har dialog om medarbetarens arbetsinsatser och lön, med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag/mål och utifrån Mittuniversitetets lönekriterier.

Chef och medarbetare har ett ansvar för att skapa förutsättningar för och att bidra till att lönesättande samtal kan genomföras.

Så här går det till:

 • Chef och medarbetare har lönesamtal (samtal 1)
  • Syftet med lönesamtalet är att medarbetare och lönesättande chef tillsammans utgår från lönekriterierna och har en dialog om hur arbetet gått under det senaste året, värderar prestationen samt ger och får återkoppling. I detta samtal följs medarbetarsamtalet upp.

 • Chef och medarbetare har dialog om medarbetarens nya lön (samtal 2)
  • ett kort samtal där lönesättande chef lämnar förslag på ny lön.
  • inte en förhandling, utan en dialog.
  • lönesättande chef tydliggör sambandet mellan prestation och ny lön. Målet är att medarbetaren ska förstå på vilka grunder den nya lönen är satt.
  • medarbetare och chef skriver under överenskommelse om ny lön.
   • möjlighet till betänketid, om så önskas, innan överenskommelse om ny lön undertecknas. Om medarbetaren, efter betänketid, inte är överens med lönesättande chef uppmuntrar parterna till ytterligare ett samtal för att nå en överenskommelse.
  • om inte medarbetare och chefen inte kommer överens kommer lönen att fastställas i förhandling mellan arbetsgivaren och SACO-s lönedelegation
  • dialogen mellan chef och medarbetare med som grund för lönesättningen av medarbetaren, för att säkerställa lönesättning enligt aktuella lönekriterier.

I de fall medarbetaren utan giltig orsak uteblir från det lönesättande samtalet trots att chef i god tid kallat till samtal, beslutar chef om ny lön.

Nya lönen utbetalas när alla lönesättande samtal är klara och eventuella oenighetsförhandlingar är färdiga.

Traditionell förhandling – mellan arbetsgivarens företrädare och fackliga förhandlingsansvariga

 1. Chef och medarbetare har lönesamtal (samtal 1) och gör löneförslag.
 2. HR förmedlar chefens lönebud till ST:s förhandlingsansvariga.
 3. HR och förhandlingsansvariga går igenom och har dialog om lönebuden.

Lönerna fastställs och förhandlingsprotokoll tecknas.

Skapa förutsättningar för ett bra samtal

 • Lönesättande chef och medarbetare ska vara väl förberedda.
  • Med ömsesidig respekt och öppenhet förs en dialog om medarbetarens arbetsuppgifter, prestationer där både lönesättande chef och medarbetare motiverar sina bedömningar av prestation och resultat, individuella mål, mål kopplade till medarbetarsamtalet samt förväntningar på lön och löneutveckling.
 • Både chef och medarbetare tar ansvar för att bearbeta vad som framkommit i samtalet och är öppna för fortsatt dialog.

 

Frånvarande medarbetare

 • Helt tjänstlediga vid revisionstidpunkten (gäller ej vid föräldraledighet och sjukdom) omfattas inte av lönerevisionen. Vid eventuell återgång i arbete görs en ny löneprövning för de medarbetare som inte omfattats av revisionen.

 • Föräldralediga och sjukskrivna ska erbjudas lönesamtal och lönesättande samtal.
  • Medarbetarna lönesätts motsvarande den prestation de förväntats åstadkommit om de varit i arbete