Mittuniveristetets lönepolicy utgår från RALS-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen.

Det finns ett antal beslutade lönekriterier som kan variera över tid. Mittuniversitetet har lönekriterier som gäller för alla.

Följande påverkar lönesättningen:

  • Individuella kriterier handlar om hur en medarbetare presterar i arbetet och hur medarbetaren bidrar till verksamhetens måluppfyllnad.
  • Befattningsrelaterade kriterier handlar om hur stort ansvar en individ har och vilken svårighetsgrad arbetet har.
  • Marknadsrelaterade kriterier avser konkurrensen på arbetsmarknaden och medarbetarens konkurrensutsatthet, dvs. arbetsmarknadens värdering av en viss kompetens.

Utbildning, ålder och erfarenhet av vissa arbetsuppgifter är faktorer som oftast påverkar dels ansvar och svårighetsgrad, dels resultat och skicklighet. Vid lönerevision värderas resultat och skicklighet och inte utbildning, ålder och erfarenhet i sig.

Mittuniversitetets lönepolicy

Mittuniversitetets beslutade lönekriterier (2020-03-03)

 

Gemensamma löneprinciper

Nyanställda med startdatum från och med 1 juni ska lönesättas i kommande revisions lönenivå. Det innebär att man ingår inte i den revision som startar 1 oktober samma år som medarbetaren anställs.

Medarbetare som är helt tjänstlediga vid revisionstidpunkten omfattas inte av lönerevisionen. Vid eventuell återgång i arbete görs en ny löneprövning för de medarbetare som inte har omfattats av lönerevisionen.

Föräldralediga och sjukskrivna ska erbjudas lönesamtal och lönesättande samtal. Medarbetarna lönesätts motsvarande den prestation de förväntats åstadkommit om de varit i arbete.