Mittuniveristetets lönepolicy utgår från RALS-avtalen och utgör grunden i den lokala lönebildningen.