Här hittar du aktuell information om kommande lönerevision, med revisionstidpunkt 1 oktober 2021.

psykologstudenter, behandlingssituation

Tidplan för lönerevision 2021

Målet är att betala ut de nya lönerna på januarilönen 2022, utifrån detta är årets tidplan framtagen.

 

Lönesättande samtal för samtliga SACO medlemmar from RALS 2021

Två etapper av lönesättande samtal är genomförda för SACO:s medlemmar och har utvärderats efter respektive etapp. Utvärderingen har skett genom en enkät till medarbetarna samt intervjuer med cheferna.

Utvärderingarna har visat att både chefer och medarbetare tycker att modellen för lönesättande samtal fungerar överlag bra och att de flesta medarbetarna känner till lönekriterierna. Lönesättande samtal som process har utvecklats utifrån de utvärderingar som genomförts och den feedback som getts.  

Parterna är överens om att lönesättande samtal ska vara den lönemodell som gäller för fastställande av ny lön för SACO:s samtliga medlemmar vid Mittuniversitetet.

 

För medlemmar inom OFR/S,P,O (ST) gäller även fortsättningsvis kollektiv förhandling som enda lönesättningsmodell.

 

Tidigare RALS-omgångar

Avtalet för 2020 skrevs på 2021-02-24 och de nya lönerna betalades ut på lönen i mars med retroaktivitet from 2020-10-01