En skyddskommitté är ett samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna.

Skyddskommittén deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet, följa utvecklingen i skyddsfrågor och behandla frågor om bland annat företagshälsovård, handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, planering eller förändring av lokaler, arbetsmetoder och organisation, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning samt rehabilitering.

Central skyddskommitté 
Förvaltningschefen är ordförande i Mittuniversitetets centrala skyddskommitté, där också dekan för NMT respektive HUV, huvudskyddsombud, HR-chef, respektive fackförbund, arbetsmiljöhandläggare, campuschef och studerandeombud finns representerade. Centrala skyddskommittén har ett samordningsansvar för planering, samordning och målformulering av det övergripande arbetsmiljöarbetet, informations- och utbildningsinsatser på arbetsmiljöområdet samt frågor rörande företagshälsovården. Vidare utövar den uppföljning och tillsyn och initierar erforderliga arbetsmiljöåtgärder vid Mittuniversitetet. Den centrala skyddskommittén ingår i Mittuniversitetets centrala samverkansgrupp. 

Lokal skyddskommitté arbetsmiljöarbetet lokalt bedrivs i den lokala samverkansgruppen, där arbetsgivare, medarbetare och studenter samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. De frågor som inte kan lösas på lokal nivå ska föras till centrala skyddskommittén. 

Skyddsombud fungerar som arbetstagarnas representant både för ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombud är företrädare i frågor som rör arbetsmiljön och utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Läs mer om skyddsombudens roll.

Lista över Mittuniversitetets skyddsombud

Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna övriga skyddsombuds arbete, informera om frågor som rör flera skyddsområden och att företräda andra skyddsombud vid överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut.

Mittuniversitetets huvudskyddsombud är;

Andreas Lind, Campus Sundsvall

Jokka Flaming, Campus Östersund