Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

En anställning kan upphöra av olika skäl enligt lagen om anställningsskydd (LAS). De vanligaste är:

  • arbetstagaren säger upp sig
  • en tidsbegränsad anställning upphör
  • arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • arbetstagaren blir uppsagd på grund av personliga skäl
  • arbetstagaren uppnår pensionsålder (fn 68 år)

När du själv önskar avsluta din anställning gör du detta via Primula under Min sida > Anställning/avslut.

Vid avslut pga ålderspension eller förtida pensionsuttag ska Entledigande-blanketten som kommer via SPV skickas in till HR för registrering av avslut.

Uppsägningstid från arbetstagaren

Vid anställning under högst ett år har du en månads uppsägningstid. Om du varit anställd mer än ett år är din uppsägningstid två månader. 

 

Om du går över till en annan statlig anställning

Om du har en tillsvidareanställning på en myndighet och påbörjar en tillsvidareanställning vid en annan myndighet, upphör den första anställningen. Vi behöver dock även få in din uppsägning via Primula, Min sida > Anställning/avslut.

 

När en tidsbegränsad anställning upphör

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp utan upphör vid anställningstidens utgång. Om du har varit anställd mer än 12 månader ska du, senast en månad innan anställningstidens utgång, få ett besked om att anställningen upphör. Du och arbetsgivaren kan dock komma överens om att anställningen ska upphöra i förtid. Det kräver i så fall båda parters godkännande. 

HR-avdelningen och den fackliga organisationen måste alltid få information samtidigt som beskedet lämnas till den anställde. Besked skall alltid lämnas skriftligt.

 

Avtal om omställning

När en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning upphör kan du omfattas av Trygghetsstiftelsens omställningsavtal och få tillgång till olika typer av stöd. Trygghetsstiftelsen är omställningsorganisationen inom det statliga avtalsområdet och har till uppgift att stötta på vägen till ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Vilket stöd du får baseras dels på anledningen till att du inte längre är anställd, dels på hur många år du har varit anställd hos din arbetsgivare.

Vem kan få hjälp?

Om någon av de här punkterna stämmer överens med din situation har du med stor sannolikhet rätt till stöd:

  • Du som tillsvidareanställd har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter minst tolv månaders anställning.
  • Din tidsbegränsade anställning på minst två år har löpt ut.
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras och om du står inför valet om du ska följa med eller inte har du möjlighet att få ta del av tidigt stöd. Det gäller dig som arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras utifrån regeringsbeslut.
  • Du arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras till ny ort och du väljer att inte följa med och säger upp dig själv eller blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Du som sägs upp på grund av sjukdom, eller om du har ingått en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om att din anställning ska upphöra förutsatt att arbetsgivaren har fullgjort rehabiliteringsskyldigheten och uttömt omplaceringsmöjligheterna.

Det är arbetsgivaren som anmäler till Trygghetsstiftelsen i samband med att du informeras om att anställningen upphör.

Läs mer på Trygghetsstiftelsens webbplats

 

Avslutningssamtal

Om du har varit anställd under minst sex månader när du slutar eller går på tjänstledighet ska du ha ett avslutningssamtal med din chef. Avslutningssamtalet är ett bra tillfälle att fånga upp dina upplevelser och förslag till förbättringar. 

Mall för avslutningssamtal

 

När du slutar din anställning

Återlämna den utrustning som du kvitterat ut samt eventuellt resekort och nyckel till Servicecenter. Om du har haft en stationär dator ska den lämnas inlåst på kontoret.

Intyg och betyg

När du slutar en anställning kan du begära att få ett intyg eller betyg.