Delpension

Syftet med 'Avtal om delpension för arbetstagare hos staten, Dnr 0201‐0046‐Fe‐41', är att Mittuniversitetet som arbetsgivare med stöd av avtalet ska kunna öka möjligheterna för äldre anställda att arbeta kvar fram till ordinarie pensionsålder.

Om de tidiga pensionsavgångarna minskar underlättas bl.a. kompetensöverföring och kompetensförsörjning. Vid beslut om delpension ska Mittuniversitetet främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar. Inom dessa ramar prövas den enskilde medarbetarens begäran. Mittuniversitetet ska så långt som möjligt försöka tillmötesgå medarbetaren och beslut fattas efter individuell prövning.


Förutsättningar för ansökan om delpension

Medarbetaren ska ha haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader och måste arbeta minst 50% av normal heltid för att kunna beviljas delpension.

Mittuniversitetet kan bevilja delpension tidigast från och med den månad som medarbetaren fyller 61 år och längst till och med månaden före medarbetaren fyller 65 år. Om medarbetaren därefter fortsätter arbeta med stöd av LAS föreligger ingen möjlighet till delpension.

Delpension innebär att medarbetaren beviljats minska sin arbetstid i syfte att vara pensionär. Grundregeln är att medarbetaren inte får förvärvsarbeta under den frigjorda tiden. Arbetsgivaren kan dock medge visst förvärvsarbete i begränsad omfattning. Om en medarbetare med delpension har tänkt förvärvsarbeta under ledigheten har medarbetaren en skyldighet att informera arbetsgivaren om eventuellt förvärvsarbete och arbetsgivaren kan då ompröva beslutet om delpension.

En medarbetare kan ansöka om delpension i olika utsträckning från 10 % upp till 50% av ordinarie heltidsarbete. Hur mycket medarbetaren får i delpension och lön är beroende av hur många procent denne arbetar.

Delpension är inte pensionsgrundande inkomst inom den allmänna socialförsäkringen. Den allmänna ålderspensionens storlek kan därmed minska för en medarbetare som beviljas delpension. 

Ett beslut om delpension kan omprövas om arbetstagaren begär det eller om ledighetsförmånen missbrukats.

 

 

Handläggningsordning för delpension, MIUN 2020/2466

Ansökan om delpension