Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist kan ha företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta.

En deltidsanställd arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren, dock högst heltid.

Vid nyanställningar på det statliga området har återanställningsrätten inte samma tvingande karaktär som på den övriga arbetsmarknaden. Detta beror på att reglerna i Regeringsformen (12 kap 5 §) gäller framför återanställningsrätten. I Regeringsformen anges att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. 

En statlig arbetsgivare är alltid skyldig att anställa den sakligt sett bäst lämpade till en ledig befattning och kan därmed utannonsera en ledig anställning, trots att företrädesberättigade personer finns. Företrädesrätten innebär i ett sådant fall endast att den företrädesberättigade automatiskt är medsökande (det vill säga även utan egen ansökan) till den lediga befattningen. Om mer än en arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt ska turordning för återanställning fastställas.

Resonemanget är tillämpligt på både företrädesrätt till återanställning och till företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Företrädesrätt till återanställning

Om du har sagts upp på grund av arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).