Arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för heltidsarbetande räknas som övertidsarbete och måste vara beordrad av prefekt/chef.

Mertid

För deltidsarbetande räknas övertidsarbete tid som utförs efter det att arbetstagaren arbetat mertid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Mertidsersättning i pengar beräknas 1/142 av månadslön uppräknat till heltid. Mertidsersättning i tid är timme mot timme.

Mertidsarbetet får dock inte sträckas ut till tid som går utöver det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. Då räknas den tiden som övertid. Under ett kalenderår får den uttagna mertiden och övertiden sam­manlagt uppgå till högst 150 timmar.

Arbetsgivaren får inte begära mertidsarbete av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller ledig för vård av barn. Av en delpensionsledig arbetstagare får arbetsgivaren begära mertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår.

 

Övertid för T/A personal

Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller om arbetstagaren önskar det som ledighet (kompensationsledighet). Då krävs att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Övertidstillägg per timme beräknas enligt följande: 

Enkel övertid = månadslön/94

 • Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som är kvalificerad övertid.

Kvalificerad övertid = månadslön/72

 • Med kvalificerad övertid menas övertid som fullgörs:
  • mellan kl 19.00 på fredag och kl 07.00 på måndag
  • mellan kl 19.00 på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelfärdsdag och kl 07.00 närmast följande vardag
  • mellan kl 19.00 dag före Långfredagen och kl 07.00 dagen efter Annandag Påsk
  • mellan kl 19.00 på dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton eller Nyårsafton och kl 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen
  • i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00

Kompensationsledighet per timme beräknas enligt följande:
Enkel övertid = antal arbetade timmar x 1,5
Kvalificerad övertid = antal arbetade timmar x 2

Högst 150 timmar övertid per år och högst 50 timmar per månad får tas ut. Övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i övertidstaket.

Övertid ska redovisas med dag, klockslag samt arbetsuppgift under Ersättningar/Arvoden i Primula.

Övertid för lärare

En lärares samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma.

Skulle det under verksamhetsåret uppkomma särskilda behov utöver årsarbetstiden bör i första hand en omplanering av årsarbetstiden göras. Om inte omplanering är möjligt kan prefekten beordra övertid, högst 150 timmar per år. Om synnerliga skäl föreligger kan mer än 150 timmar förekomma. För detta krävs det att prefekten får ett särskilt förhandsbesked från rektor och att arbetstagarorganisationen informeras innan beslut fattas.

Övertidstillägg per timme beräknas enligt följande:
månadslön/94

Kompensationsledighet per timme beräknas enligt följande:
antal arbetade timmar x 1,5

 

Registrera Övertid/mertid i Primula