Doktorander anställs med lönesättning enligt gällande doktorandtrappa.

Doktorandtrappa

Antal poäng Månadslön
Begynnelselön 28 100
60 hp 28 900
120 hp 30 700 
180 hp 32 400 

 

Uppflyttningen gäller från och med månadsskiftet efter det datum som uppgetts på intyget för doktorandtrappa, intyget ska vara påskrivet av handledare. Efter särskild prövning med godkännande av prefekt kan datum som ligger mer än en månad bakåt i tiden gälla.

Intyget för doktorandtrappa hittar du under blanketter och mallar.

Vid licentiatexamen utgår ett lönetillägg på 500 kr, examensbevis skickas till HR-avdelningen. 

Vid genomförd pedagogisk grundkurs (7,5 hp) utgår ett lönetillägg på 500 kr, utdrag ur Ladok skickas till HR-avdelningen.

Särskilt lönetillägg för doktorander
Efter förhandlingar (MBL-2001-01-24) beslutas följande vad gäller SLT (särskilt lönetillägg för doktorander):

att särskilt lönetillägg, 0 – 3000 kr, införs för de med doktorandanställning.

att de kriterier som skall ligga till grund för SLT är:

  • särskild kvalificerade arbetsuppgifter i doktorandanställningen.
  • för forskningen och övriga arbetsuppgifter kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet.
  • marknadskänslighet.


att
SLT införs fr o m 2001-01-01 och gäller i huvudsak vid nyrekryteringar.

att SLT för befintliga doktorander förhandlas vid nästa lönerevision och gäller då fr o m 2001-04-01 eller vid det datum som bestäms vid förhandlingstillfället.

att parterna i övrigt hänvisar till ALFA bil 2. D v s bestämmelser om hur lönen fastställs mm.

att avdelningschefen innan slutförhandling med enskild doktorand och innan beslut anmäler frågan till HR-chefen. Detta för att Mittuniversitetet skall kunna samordna uppföljning och få överblick över totala nivån för SLT.

att parterna vid lokal lönerevision utvärderar och förhandlar om eventuella förändringar av t ex nivåer och kriterier för SLT.