Enskilda överenskommelser

För vissa villkor finns det möjligheter till individuella lösningar genom enskilda överenskommelser.

 • Enligt de centrala kollektivavtalen mellan Arbetsgivaverket och Saco-S samt OFR/S (PA 16) kan du som medarbetare vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det överenskomna beloppet till tjänstepension.

  Vad är löneväxling

  Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Från 2017-01-01 placeras pengarna i den valbara delen enligt det nya pensionsavtalet PA16. Den valbara delen tecknas utan återbetalningsskydd och medarbetaren behöver aktivt välja återbetalningsskydd. Erbjudandet är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för medarbetaren och avgiften för arbetsgivaren minskar.

  Löneväxling innebär att en medarbetare byter en del av sin bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Medarbetaren betalar ingen skatt för det belopp som löneväxlas utan betalar istället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension.

  Vem kan löneväxla

  Möjligheten att löneväxla omfattar alla medarbetare och gäller längst till och med kalendermånaden före den månad då medarbetaren uppnår pensionsåldern 67 år för OFR/ST samt oorganisaerade, 69 år för medarbetare som är medlemmar i Saco-S.

  Hur går löneväxling till?

  Om man väljer att löneväxla, tecknas en enskild överenskommelse mellan Mittuniversitetet och medarbetaren. Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under. Försäkringspremien betalas alltid i förväg, därför dras det löneväxlade beloppet från månad ett, och första premien betalas från månad två. Mittuniversitetet betalar därefter månatligen in avtalad summa. Beloppet till din valbara del och den försäkringsgivare du valt för den. 

  Om man påbörjar en ny anställning inom Mittuniversitetet, följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats. Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. Praxis på marknaden är att den totala avsättningen för tjänstepension inte får överstiga 35 % av bruttolönen.

  Då arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16, behöver medarbetaren uppge i begäran om löneväxling vilket förbund medarbetaren är medlem i. Detta ska göras i blanketten ”Överenskommelse – Löneväxling” med en anteckning om antingen ”Saco”, ”OFR” eller ”Oorganiserad”.

  Avbryta en löneväxling

  Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller om det eventuellt finns fodringar hos Kronofogden. Uppehåll i löpande överenskommelse kan i övrigt medges efter skriftlig ansökan. I ansökan ska tidsperiod och orsak anges. Varseltiden, om man önskar göra uppehåll, är tre månader. Ansökan lämnas till HR-avdelningen.

  Överenskommelsen om löneväxling upphör

  Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

  • på medarbetarens begäran under pågående anställning
  • om anställningen vid Mittuniversitetet upphör
  • om medarbetaren tar helt föräldra- eller tjänstledigt eller blir långtidssjukskriven
  • på arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras.

  Ändra belopp på löneväxlingen

  Önskar medarbetaren ändra på belopp som ska löneväxlas, måste ny överenskommelse tecknas.

  Var placeras pengarna

  Pengarna placeras i samma försäkring hos den försäkringsgivare som du har valt för din valbara del. Har du inte gjort något val av försäkringsgivare placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

  Exempel på hur det fungerar praktiskt

  En medarbetare som tjänar 55 000 kr väljer i augusti att löneväxla 2 000 kr från september. Avdrag från lönen verkställs på september månads lön. I oktober betalar Mittuniversitetet in 2 000 kr till din valbara del. Har du inte gjort ett val, placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

  Medarbetaren beskattas för den sänkta bruttolönen 53 000 kr (55 000 kr–2 000 kr), vilket också ger medarbetaren en lägre inkomstbeskattning.

  Att tänka på som medarbetare

  Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för medarbetare som har en månadslön på minst 51 200 kronor (8,07 ibb 2024) efter avdraget för löneväxling. Den vars bruttolön efter löneväxling underskrider ovan belopp förlorar bland annat ålderspension i det allmänna pensionssystemet. Även föräldraförsäkring, sjukpenning och a-kassa kan påverkas beroende på lönens storlek efter löneväxling. Löneväxling kan alltså påverka andra ersättningar så att de blir lägre. Därför avråds medarbetare att göra löneväxling om bruttolönen efter löneväxlingen understiger 51 200 kronor (2024).

  Rådgivning och ytterligare information 

  Mittuniversitetet ger ingen rådgivning i frågor kring löneväxling. För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.

  Blanketter för löneväxling finns under blanketter och mallar.

 • Den anställde som har månadslön kan genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren avstå från semesterdagar för insättning till tjänstepension. Detta görs som en engångsinsättning av arbetsgivaren.
  Värdet av en semesterdag från 1997 eller senare är 5,09 % av den fasta lönen för de som är medlemmar i ett fackförbund som är anslutet till Saco-S och därmed omfattas av Villkorsavtal-T. 
  För en anställd som är medlem i OFR/S är värdet av en semesterdag från 1997-2023 5,04 % av den fasta lönen, Från och med 2024 är värdet av en semesterdag 5,09 %.

  Exempel 1 - beräkning med 5,09%

  En medarbetare har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
  30 000 kr/månad x 5,09% = 1527 kr x 10 semesterdagar = 15 270 kr

  Exempel 2 - beräkning med 5,04%

  En medarbetare har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
  30 000 kr/månad x 5,04% = 1512 kr x 10 semesterdagar = 15 120 kr 

  Minst 20 dagar av årets semester måste användas till vila och rekreation.

  Ansökan skickas till HR-avdelningen, Sundsvall, för signering av HR-chef.

  Blankett för överenskommelse att växla sparade semesterdagar till pensionsavsättning finns under blanketter och mallar.

 • Villkorsavtal –T ger möjlighet att genom enskild överenskommelse växla ett helt års semestertillägg mot tre lediga dagar. Sådan överenskommelse gäller för ett år och ska tecknas senast den 1 december året innan det semesterår växlingen avser. För att detta ska kunna gälla för semesteråret 2025 ska den enskilda överenskommelsen tecknas innan 1 december 2024.

  • För att en enskild överenskommelse om växling ska kunna tecknas krävs att:
   Arbetsgivaren bedömer att det av verksamhetsskäl är möjligt att förlägga sådan ledighet under det semesterår som växlingen avser
  • Arbetstagaren inte har fler än fem sparade semesterdagar vid ingången av det semesterår som växlingen avser
  • Arbetstagaren inte har någon inplanerad längre frånvaro under semesteråret
  • Anställningen sträcker sig över hela det semesterår som växlingen avser

  De tre lediga dagarna ska tas ut som ledighet under det semesterår som växlingen avser och kan inte sparas till kommande år. Observera att dagarna kan tas ut först efter att innevarande års samtliga semesterdagar har tagits ut.

  Om du är intresserad av att växla semestertillägg mot tre lediga dagar behöver du ta kontakt med din chef. Med stöd av HR-avdelningen säkerställs att alla förutsättningar enligt Villkorsavtal-T är uppfyllda för att träffa enskild överenskommelse.

  Blankett för ansökan inkl yttrande om enskilda överenskommelser finns under blanketter och mallar.

Sidan uppdaterades 2024-05-06