För vissa villkor finns det möjligheter till individuella lösningar genom enskilda överenskommelser.

Varför enskilda överenskommelser

För Mittuniversitetet är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva anställningsvillkor. Ökad konkurrens om kvalificerad arbetskraft bland annat på grund av generationsväxling och ökad rörlighet på arbetsmarknaden ställer krav på attraktiva arbetsplatser. Förutom exempelvis arbetsuppgifter, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter har lön och övriga anställningsvillkor stor betydelse i detta sammanhang. Det kan därför vara en konkurrensfördel för Mittuniversitetet att kunna erbjuda för arbetstagaren ändamålsenliga anställningsvillkor. 

Vad är en enskild överenskommelse

Arbetstagarens rätt till kollektivavtalade förmåner grundas i det enskilda anställningsavtalet. Avtalet binder arbetsgivaren och arbetstagaren till de förmåner som överenskommits genom kollektivavtal. För vissa villkor finns det möjligheter till individuella lösningar genom enskilda överenskommelser. Gemensamt för samtliga enskilda överenskommelser (Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, 2 kap 7 §) är att: 

 • Överenskommelsen ska alltid vara skriftlig
 • Arbetsgivaren ska informera den berörda lokala arbetstagarorganisationen innan överenskommelsen träffas

För arbetsgivarens räkning tecknas överenskommelsen av den som har delegation i enlighet med Mittuniversitetets delegationsordning. I besluts- och delegationsordningen är det HR-chef som har rätten att teckna enskilda överenskommelser.  

En möjlighet – inte en skyldighet eller rättighet

Det är inledningsvis viktigt att fastslå att enskilda överenskommelser är en möjlighet och inte en rättighet. Bestämmelser som reglerar förutsättningarna för enskilda överenskommelser är konstruerade så att en arbetsgivare utifrån en prövning i varje enskilt fall beslutar om att avstå eller ingå en sådan överenskommelse även om utgångspunkten är att medarbetaren önskar byta en förmån mot annan förmån. Det kan finnas individuella motiv till varför en föreslagen konstruktion inte är lämplig, vare sig utifrån ett individperspektiv eller från ett verksamhetsperspektiv.

Arbetsgivaren har att i första hand beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar. Personalansvarig chef måste därför ta ställning till om de olika möjligheterna till enskilda överenskommelser kan tillämpas inom den egna verksamheten och om påverkan på verksamheten är rimlig. En annan viktig aspekt är om överenskommelsen kan bidra positivt till att motivera, rekrytera eller behålla medarbetare. 

Följande möjligheter till enskilda överenskommelser finns

Nedanstående villkor är möjliga att göra enskilda överenskommelser om oavsett vilken arbetstagarorganisation arbetstagaren tillhör samt om arbetstagaren är oorganiserad:

 • Annan arbetstidsförläggning 
 • Förtroendearbetstid
 • Uppsägningstidens längd
 • Ökat uttag av övertid
 • Annan kompensation för övertid

Arbetsgivaren och arbetstagare som är medlem i SACO-S eller OFR/S,P,O samt oorganiserade kan därutöver träffa enskild överenskommelse om:

 • Avstå lön för löneväxling till tjänstepension
 • Växla sparade semesterdagar till tjänstepension
 • Semesters längd
 • Semester del av dag

Generella förutsättningar

Du kan inte ingå en enskild överenskommelse om du har en anställning som är kortare än 1 år, med undantag om du har en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning. Om din anställning upphör, du tar helt föräldra- eller tjänstledigt eller blir långtidssjukskriven (15 dagar eller mer) upphör överenskommelsen automatiskt att gälla direkt. Grundlönen före löneväxling kommer att ligga till grund för underlag inför lönerevision.

Ansökan inkl yttrande enskilda överenskommelser

Löneväxling

Löneväxling

Enligt de centrala kollektivavtalen mellan Arbetsgivaverket och Saco-S samt OFR/S (PA 16) kan du som medarbetare vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det överenskomna beloppet till tjänstepension.

Vad är löneväxling

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Från 2017-01-01 placeras pengarna i den valbara delen enligt det nya pensionsavtalet PA16. Den valbara delen tecknas utan återbetalningsskydd och medarbetaren behöver aktivt välja återbetalningsskydd. Erbjudandet är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för medarbetaren och avgiften för arbetsgivaren minskar.

Löneväxling innebär att en medarbetare byter en del av sin bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Medarbetaren betalar ingen skatt för det belopp som löneväxlas utan betalar istället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension.

Vem kan löneväxla

Möjligheten att löneväxla omfattar medarbetare som är medlemmar i Saco-S respektive OFR/S samt oorganiserade och gäller längst till och med kalendermånaden före den månad då medarbetaren uppnår pensionsåldern 65 år.

Hur går löneväxling till?

Om man väljer att löneväxla, tecknas en enskild överenskommelse mellan Mittuniversitetet och medarbetaren. Överenskommelsen gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Löneväxlingen träder ikraft månaden efter att avtal skrivits under. Försäkringspremien betalas alltid i förväg, därför dras det löneväxlade beloppet från månad ett, och första premien betalas från månad två. Mittuniversitetet betalar därefter månatligen in avtalad summa. Beloppet till din valbara del och den försäkringsgivare du valt för den. 

Om man påbörjar en ny anställning inom Mittuniversitetet, följer överenskommelsen om löneväxling med om inte annat har avtalats. Lägsta belopp för frivillig avsättning per månad är 500 kronor. Praxis på marknaden är att den totala avsättningen för tjänstepension inte får överstiga 35 % av bruttolönen.

Då arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16, behöver medarbetaren uppge i begäran om löneväxling vilket förbund medarbetaren är medlem i. Detta ska göras i blanketten ”Överenskommelse – Löneväxling” med en anteckning om antingen ”Saco”, ”OFR” eller ”Oorganiserad”.

Avbryta en löneväxling

Löneväxling görs bara om det finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag. Orsak till att fullt löneavdrag inte kan göras kan exempelvis vara föräldraledighet, tjänstledighet, sjukfrånvaro eller om det eventuellt finns fodringar hos Kronofogden. Uppehåll i löpande överenskommelse kan i övrigt medges efter skriftlig ansökan. I ansökan ska tidsperiod och orsak anges. Varseltiden, om man önskar göra uppehåll, är tre månader. Ansökan lämnas till HR-avdelningen.

Överenskommelsen om löneväxling upphör

Överenskommelsen kan upphöra att gälla:

 • på medarbetarens begäran under pågående anställning
 • om anställningen vid Mittuniversitetet upphör
 • om medarbetaren tar helt föräldra- eller tjänstledigt eller blir långtidssjukskriven
 • på arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras.

Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar medarbetaren ändra på belopp som ska löneväxlas, måste ny överenskommelse tecknas.

Var placeras pengarna

Pengarna placeras i samma försäkring hos den försäkringsgivare som du har valt för din valbara del. Har du inte gjort något val av försäkringsgivare placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

Exempel på hur det fungerar praktiskt

En medarbetare som tjänar 50 000 kr väljer i augusti att löneväxla 2 000 kr från september. Avdrag från lönen verkställs på september månads lön. I oktober betalar Mittuniversitetet in 2 000 kr till din valbara del. Har du inte gjort ett val, placeras pengarna i Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

Medarbetaren beskattas för den sänkta bruttolönen 48 000 kr (50 000 kr–2 000 kr), vilket också ger medarbetaren en lägre inkomstbeskattning.

Att tänka på som medarbetare

Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för medarbetare som har en månadslön på minst 47 748 kronor (8,07 ibb 2022) efter avdraget för löneväxling. Den vars bruttolön efter löneväxling underskrider ovan belopp förlorar bland annat ålderspension i det allmänna pensionssystemet. Även föräldraförsäkring, sjukpenning och a-kassa kan påverkas beroende på lönens storlek efter löneväxling. Löneväxling kan alltså påverka andra ersättningar så att de blir lägre. Därför avråds medarbetare att göra löneväxling om bruttolönen efter löneväxlingen understiger 47 748 kronor (2022).

Rådgivning och ytterligare information 

Mittuniversitetet ger ingen rådgivning i frågor kring löneväxling. För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.

Blanketter för löneväxling finns under blanketter och mallar.

Avstå semester för engångsinsättning till tjänstepension

Den anställde som har månadslön kan genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren avstå från semesterdagar för insättning till tjänstepension. Detta görs som en engångsinsättning av arbetsgivaren.
Värdet av en semesterdag från 1997 eller senare är 5,09 % av den fasta lönen för de som är medlemmar i ett fackförbund som är anslutet till Saco-S och därmed omfattas av Villkorsavtal-T. 
För en anställd som är medlem i OFR/S är värdet av en semesterdag från 1997 eller senare 5,04 av den fasta lönen.

Exempel 1

En medarbetare (SACO-medlem) har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
30 000 kr/månad x 5,09% = 1527 kr x 10 semesterdagar = 15 270 kr

Exempel 2 

En medarbetare (ST-medlem) har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
30 000 kr/månad x 5,04% = 1512 kr x 10 semesterdagar = 15 120 kr 

Minst 20 dagar av årets semester måste användas till vila och rekreation.

Ansökan ska skickas till HR-avdelningen i början av november varje år.

Blankett för överenskommelse att växla sparade semesterdagar till pensionsavsättning finns under blanketter och mallar.