Som förälder har du rätt till följande ersättning i samband med föräldraledighet: graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningen är semesterlönegrundande. Det gäller dock inte för lägstanivådagar.

Din rätt till föräldraledighet regleras av Föräldraledighetslagen, Tjänstledighetsförordningen och Villkorsavtalen (Villkorsavtal-T, SACO och Villkorsavtal, ST). Rätten till ledighet vid barns födsel och vid vård av barn regleras i Föräldraledighetslagen medan ersättningen regleras i Lagen om allmän försäkring. 

 

Ledighet och ersättning innan barnet är fött

Om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön som gör att du inte kan arbeta när du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning. Du ansöker om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

 

Ledighet och ersättning i samband med födsel

I samband med att barnet föds kan den förälder som inte är gravid eller närstående till en ensamstående förälder få ersättning för 10 dagars ledighet. För att beviljas ersättning krävs det att:

  • du avstår från att arbeta eller avstår från a-kassa under de 10 dagarna
  • du tar ut dagarna innan det har gått 60 dagar sen hemkomsten efter förlossningen

I samband med adoption av ett barn som är yngre än 10 år kan båda föräldrarna få ersättning för fem dagar vardera. Om du är ensam förälder får du alla 10 dagar.

 

Ledighet och ersättning vid längre föräldraledighet

Föräldrapenning är en ersättning som du kan få om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet.

Du har rätt att vara ledig på heltid med eller utan föräldrapenning från det att ditt barn har fötts och fram tills dess att ditt barn är 18 månader. Som statligt anställd har du därefter rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent fram tills dess att barnet har fyllt 12 år.  Detta under förutsättning att du har varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader de senaste två åren. Ledigheten får spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till hela arbetsdagar (koncentrerad deltid).

För varje kalenderdag som föräldraledigheten pågår görs ett löneavdrag med ett belopp som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad. Om föräldraledigheten omfattar en eller flera hela kalendermånader görs avdrag med hela den fasta lönen. Vid partiell föräldraledighet görs avdrag för varje kalenderdag i förhållande till minskningen av arbetstiden. Detta gäller oavsett om ledigheten är jämnt förlagd eller förlagd till vissa dagar i veckan.

Som förälder har du rätt att dela upp din föräldraledighet på högst tre perioder för varje kalenderår. En period kan dock vara hur lång eller kort som helst. Du har rätt att avbryta din ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att låta dig återgå i arbete tidigare än en månad efter underrättelsen.  

 

Anmälan om föräldraledighet

För att underlätta verksamhetens planering måste du anmäla föräldraledighet till din prefekt/chef senast två månader i förväg. Gör din anmälan i Primula - Min sida / Föräldraledighet.

För att få ersättning måste du anmäla föräldraledigheten till Försäkringskassan. Glöm inte att kontrollera att du har rätt sjukpenninggrundande inkomst anmäld hos Försäkringskassan.