Arbetets struktur och organisation

Läs om vem som ansvarar för vad inom lika villkor.

Ansvar och roller

Rektor har arbetsgivaransvar för arbetsmiljön på Mittuniversitetet och fördelar skriftligt uppgifterna vidare till respektive underställd chef med personalansvar. Det betyder att det är närmaste personalansvariga chef med arbetsmiljöansvar som är skyldig att verkställa uppgifterna som ingår i arbetsmiljöansvaret. 

Chef

Chefer är arbetsgivarrepresentanter, företräder arbetsgivaren och har fullt ansvar för
sina medarbetare och deras arbetsmiljö. Chefer har det yttersta ansvaret för att
förebygga och klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i
verksamheten, motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

Medarbetare och studenter

Medarbetare och studenter har inom ramen för sitt aktiva medarbetarskap en roll i att
skapa en god arbetsmiljö och motverka diskriminering, trakasserier och övrig
kränkande särbehandling genom att reagera och agera för att förhindra detta.

Organisation av arbetet för lika villkor

Ordförande för Strategigruppen för lika villkor

Ordföranden för strategigruppen för lika villkor har på rektors uppdrag ansvar för att
leda arbetet med lika villkor. 

Strategigrupp

Strategigruppen för lika villkor är ett stöd för Mittuniversitetets ledning och tar fram
förslag till övergripande handlingsplan med utgångspunkt i Mittuniversitetets
strategi 2019–2023.

Handläggare för lika villkor

Handläggare för lika villkor är sekreterare i strategigruppen för lika villkor samt ett stöd för Mittuniversitetets ledning i lika villkorsfrågor.

Lika villkorsombuden

Lika villkorsombuden deltar i strategigruppen för lika villkor och arbetar som stöd främst till
chefer när det gäller att uppmärksamma lika villkorsaspekter i det dagliga arbetet.

Uppföljning av lika villkorsarbetet och jämställhet

Under 2020 införlivades arbetet med jämställdhet och lika villkor i ordinarie verksamhetsplanering vilket innebär att plan för jämställdhetsintegrering 2021 är en integrerad del av verksamhetsplanen. I Mittuniversitetets aktivitetsplan framgår ansvariga för respektive aktivitet.

Uppföljning av fakulteternas aktivitetsplaner sker i fakultetsnämnd och vid verksamhetsdialogerna vår och höst. Uppföljning av förvaltningens aktivitetsplan sker kvartalsvis i förvaltningens ledningsgrupp (FLG) och i verksamhetsdialoger vår och höst. Övergripande uppföljning sker även i samband med rektorsdialogerna vår och höst.

Strategigrupp lika villkor

Hans-Erik Nilsson, dekan, ordförande i Strategigruppen för Lika villkor

Studentrepresentant, Studentkåren Sundsvall

Studentrepresentant, Studentkåren Östersund

Jenny Gärdlund, lika villkorshandläggare

Katja Gillander-Gådin, Forum för genusvetenskap

Nils Nilsson, prefekt EHB

Lasse Reinikainen, Lika villkorsombud NMT

Ulrika Lif, Lika villkorsombud HUV 

Emma McKeogh, Lika villkorsombud förvaltningen