Om lönerevisionen

Jag saknar medarbetare som jag ska lönesätta i mitt underlag i Primula?

Om inte medarbetarna överensstämmer med listan som du fått utskickad med den ekonomiska ramen från HR ska du höra av dig till din HR-specialist eller till Helena Karlsson. Om det behövs någon justering behöver Statens servicecenter hjälpa till och då är HR-avdelningen kontakt gentemot Statens servicecenter.

Jag har en person som slutar under hösten, hur ska jag lönesätta personen?

Alla medarbetare som är anställda den 30 september ingår i lönerevisionen. Alla som ingår i lönerevisionen ska lönesättas utifrån Mittuniversitetets lönekriterier för det senaste året. Retroaktiviteten på lönejustering räknas fram till sista anställningsdagen.

Behöver jag erbjuda alla mina medarbetare lönesamtal?

Ja, vi som arbetsgivare har som intention att alla våra medarbetare ska erbjudas lönesamtal. Sedan vet vi att alla inte väljer att delta. Vår förhoppning, både från arbetsgivarsidan och från personalorganisationerna är att andelen medarbetare som deltar i medarbetarsamtal och lönesamtal ska öka. I RALS-avtalet som vi utgår från står att varje medarbetare ska veta på vilken grund dennes lön sätts och vad denne ska göra för att kunna påverka sin lön. Om så många som möjligt har lönesamtal underlättas detta väsentligt.

Vilken del av lönen justeras vid lönerevisionen?

Den ekonomiska ram som ni chefer har fått ut via HR är den summa i kronor respektive ökning i procent som ni har till ert förfogande att höja era medarbetares grundlöner med. De eventuella tillägg som finns ligger fasta, till något annat överenskoms med överordnad chef. Tilläggen justeras inte i samband med lönerevisionen.

Hur ska jag lönesätta en person som är föräldraledig om denne inte har arbetat under perioden?

En medarbetare som är föräldraledig ingår i lönerevisionen om denne har varit anställd den 30 september. Då det kan vara svårt att lönesätta en person som inte har varit i arbete behöver man som chef göra en bedömning av tidigare år och tillämpa någon form av följsamhet. Ha i tanken vad som är rimligt att tro att medarbetaren hade presterat om denne hade varit på arbetet och hur det brukar vara. Du får sedan utifrån detta göra en bedömning av vad den nya lönen borde landa på.

Jag har en medarbetare som har varit sjuk och inte arbetat under förra året?

Även i detta fall behöver medarbetaren lönesättas som om denne hade varit i arbete (se svar på föregående fråga). Använd följsamhet gentemot tidigare år för att möjliggöra din lönesättning.

Jag har en medarbetare som jag kommit överens om att denne är lönesatt i nästa års nivå, men den är med på listan jag fick från HR. Hur ska jag hantera detta?

Om en person är satt i nästa års lönenivå och det är klart och tydligt överenskommet mellan chef och medarbetare så ingår personen inte i lönerevisionen. Nästa års nivå är redan omhändertaget vid lönesättningen. Hör av er till Helena Karlsson så kan vi räkna om er ekonomiska ram utifrån den nya informationen.

Jag ser inte alla fält i Primulas lönerevisonsmodul, utan behöver scrolla åt sidan för att se dem.

Du kan öka fönstrets storlek genom att ställa muspekaren borta vid listen på höger sida av underlaget. Markören ändras då till en dubbelpil. Håll ner musknappen och dra i fönstret så justeras dess bredd.

Vad gör jag när jag är färdig med mina löneförslag i Primula?

När du är färdig med dina löneförslag i Primula ska du markera status Klar för var och en av dina medarbetare. På så sätt markerar du för HR att du är färdig med dina löneförslag, så att vi kan lämna över dem till respektive facklig organisation inför de kollektiva förhandlingarna som kommer att genomföras under november och december. Det är först när de kollektiva förhandlingarna är klara i sin helhet och vi som arbetsgivare är överens med respektive fack om varje individ som lönerevisionen i sin helhet är klar och vi kan föra över lönerna till utbetalning av retroaktiv lön i Primula.

Jag har fått en ojämn ekonomisk ram att fördela, kan jag justera upp till närmaste 100-lapp uppåt i hela totala ekonomiska utrymmet?

Ja det är ok, det är också bra om medarbetarens lön justeras i som lägst jämna 50-lappar.

Vad gör jag om jag har en medarbetare som är anställd på två tjänster?

Medarbetare som är anställda på två tjänster lönesätts på den tjänst där de varit aktiv och arbetat under perioden, där chefen har en prestation att bedöma. Den tjänst som de är tjänstlediga från på 100% lönesätts när de återgår på den tjänsten. Den tjänsten som personen är tjänstledig på sätts som vilande i lönerevisionen.

Hur gör jag för att spara löneförslag som jag håller på med för att sedan återuppta och fortsätta senare?

Du måste klicka på knappen Redigera innan du loggar ut från Primula för att de förslag som du arbetar med ska sparas.