Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför vi på Mittuniversitetet en medarbetarundersökning.

Syftet med medarbetarundersökningen är att samla in information om nuläget för att kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön, ledarskapet och Mittuniversitetet som arbetsgivare. Enkäten genomförs i samverkan mellan arbetsgivare, fackliga parter och skyddsombud.

Områden som undersöks

Verktyget som Mittuniversitetet har upphandlat för att genomföra enkäten heter B-engaged. Undersökningen uppfyller de krav på vetenskaplighet och säkerställd anonymitet som Mittuniversitetet ställer.

Följande områden undersöks:

  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Engagemang
  • Ledarskap
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Medarbetarskap

Resultat

Förutom det övergripande resultatet för hela Mittuniversitetet får varje prefekt/chef ett resultat för sin institution/avdelning. Vid fler än fem svar kommer institutionen/avdelningen få en rapport som visar institutionens/avdelningens styrkor och utvecklingsområden, en indexrapport samt en resultatrapport för samtliga frågor.

Överordnade chefer som har prefekter/chefer under sig, kan på en övergripande nivå se sina underställda prefekters/chefers resultat.

Prefekten/chefen delger lokala skyddsombudet och de fackliga representanter, som finns i LSG, resultatet. Därefter har respektive prefekt/chef genomgång av resultatet på sin institution/avdelning. Tillsammans jobbar institutionen/avdelningen vidare med resultatet genom att ha dialog kring resultatet samt ta fram handlingsplaner och förbättringsåtgärder. 

Uppföljande pulsmätningar under året

Som en uppföljning till medarbetarundersökningen finns möjlighet att under året aktivera egna så kallade pulsmätningar, vilket är kortare mätningar med färre frågor där man kan fördjupa sig i frågeställningar eller göra uppföljningar av specifika frågeområden.