Förebygg ohälsa

Som chef har du en nyckelroll både när det gäller att förebygga och hantera ohälsa. Genom att vara uppmärksam på tidiga signaler och symptom på arbetsrelaterad stress hos enskilda medarbetare och i arbetsmiljön ökar du möjligheterna att förebygga ohälsa.

Det finns ofta flera olika orsaker till sjukdom och sjukfrånvaro. Det är sällan enbart privat- eller arbetsrelaterat. Det är dock viktigt att du som chef uppmärksammar signaler på ohälsa i arbetsgruppen. Ju tidigare ett problem uppmärksammas desto större är möjligheterna att nå ett positivt resultat. Om det finns anledning att misstänka att en medarbetare inte mår bra är det av stor vikt att tidigt söka orsaken och ge stöd, för att undvika att hamna in en lång rehabiliteringsprocess.

Exempel på tidiga signaler kan vara att en medarbetare:
• har svårigheter att passa tider
• drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
• presterar sämre
• uppvisar irritation, aggressivitet, oro, rastlöshet
• arbetar överambitiöst, negligerar värk
• har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
• har upprepad korttidsfrånvaro
• tänjer på flextiden eller har ett högt flexsaldo

Det finns en mängd olika känslomässiga symptom som kan utgöra tidiga varningssignaler:
• Oro och ängslan
• Overklighetskänslor
• Koncentrationssvårigheter
• Glömska
• Osäkerhet

Och det finns fysiska inslag som kan vara tecken på ohälsa:
• Hjärtklappning
• Yrsel
• Spända muskler
• Matsmältningsproblem
• Trötthet

Hemarbete i samband med coronaviruset och covid-19

Du som prefekt/chef har samma arbetsgivaransvar för dina medarbetare även när de arbetar hemifrån. Det innebär att du behöver ha dialog med dina medarbetare. Syftet med dialogen är att fånga in, åtgärda och följa upp eventuella risker i medarbetarens arbetsmiljö i hemmet.

Dialogunderlag vid hemarbete

Omtankessamtal

Alla medarbetare som under en 12-månadersperiod har 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen deltar i ett omtankesamtal med sin chef. Omtankesamtalet kan också genomföras då medarbetaren visar tecken på ohälsa trots närvaro på arbetsplatsen. Syftet med dessa samtal är att gemensamt undersöka om det är något som går att göra för att minska risken för fortsatt sjukfrånvaro. Det kan handla om vägledning kring stress eller annan ohälsa men det kan också handla om att arbetssituationen behöver utredas och anpassas.

Ett omtankesamtal är ett informellt samtal mellan chef med personalansvar och anställd som syftar till att upptäcka ohälsa på ett tidigt stadium samt vid sjukskrivning förkorta denna. Fokus för samtalet är enkelhet och omtanke. Om det finns särskilda skäl som talar emot att du som chef tar kontakt, kan din chef gå in i ditt ställe och hålla samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att titta på hur medarbetarens frånvaro har sett ut några år tillbaka i tiden. Ta vid behov kontakt med din HR-specialist.

Som stöd finns mallen omtankessamtal.

Förstadagsintyg och anvisad läkare

Chefen kan begära ett läkarintyg från medarbetaren från och med första sjukdagen. Användningen av förstadagsintyg ska i detta sammanhang ses som en del av en rehabiliteringsprocess och nyttjas först efter en bedömning i det enskilda fallet.

Kan medarbetaren inte visa läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga första sjukdagen har han/hon inte rätt till sjuklön enligt lag eller avtal. För intygen gäller bestämmelser om sekretess, enligt 7 kap § 11 sekretesslagen.

Arbetsgivaren kan begära att läkarintyg för en medarbetare ska vara utfärdade av den läkare eller arbetsgivaren anvisar. Detta gäller vid begäran om intyg tidigare än den åttonde dagen i en sjukperiod, förstadagsintyg vid ny sjukperiod eller vid förlängning av en sedan tidigare pågående sjukperiod.

Beslut om förstadagsintyg och anvisad läkare ska ske i samråd med HR-specialist.