Arbetsrätt och sekretess

Här finns information om vilka arbetsrättsliga åtgärder som kan komma att sättas in.

Om överenskommelsen misslyckas eller om den anställde vägrar att delta i vård/rehabilitering kan ytterligare arbetsrättsliga åtgärder tillämpas. Åtgärderna får inledas först efter kontakt med HR-avdelningen som kallar till förhandling med facket. Beslut om skiljande från anställning på grund av ”personliga förhållanden” fattas av personalansvarsnämnden.

Försättande ur tjänst
En anställd som uppträder påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen kan temporärt sättas ur tjänstgöring för att upprätthålla säkerhet och ordning på arbetsplatsen.

Omplacering
Arbetsgivaren kan ha rätt att omplacera en anställd till en annan befattning eller andra arbetsuppgifter mot dennes vilja, för att göra följderna av alkoholproblem mindre kännbara för verksamheten.

Uppsägning
Saklig grund för uppsägning kan vara personliga förhållanden som olovlig frånvaro, ordervägran, misskötsamhet eller liknande. Så kan vara fallet om förseelsen upprepats trots att arbetsgivaren reagerat genom att utdela en varning eller på annat sätt givit arbetstagaren möjlighet till bättring och genomfört nödvändiga rehabiliteringsinsatser. Misskötsel av arbetet till följd av missbruk skall behandlas som vilken annan misskötsamhet som helst och kan leda till uppsägning.

Disciplinära åtgärder gällande studenter
Enligt högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Beslut om avstängning tas av disciplinnämnden.

 

Sekretess vid handläggning av alkohol- och drogfrågor


Det är inte helt självklart vilken sekretess som gäller i de olika turerna i ett missbruksärende. Det man ska tänka på är att försöka begränsa den berörda och initierade personkretsen till så få som möjligt. När man ställer frågor och försöker skaffa sig information om hur man ska hantera en situation som innefattar ett missbruksproblem, behöver man inte alltid avslöja vem det gäller.

Avdelningschef eller annan arbetsledare/lärare
Den information som ges vid ett utvecklingssamtal eller ett uppföljningssamtal är sekretessbelagd om inte den anställde/studenten medger något annat. Sekretessen gäller dock inte vid andra förseelser av arbetsrättslig art såsom olovlig frånvaro, onykterhet eller annat som kan leda till disciplinärende. För att bäst kunna hjälpa den som har problem kan det ibland vara nödvändigt att övertyga denne om att det är viktigt för den fortsatta behandlingen att helt eller delvis upphäva sekretessen.

HR-avdelning eller företagshälsovård/studenthälsa
Alla personliga uppgifter om anställda/studenter som kommer HR-avdelning eller företagshälsovård/studenthälsa till handa är sekretessbelagda och kräver en konfidentiell behandling, såtillvida att den berörde inte medger något annat.