Rehabiliteringsansvar

När det konstaterats att någon har ett skadligt bruk eller beroende som personen själv inte kan förändra, eller ta sig ur, behöver du som chef ta initiativ till att medarbetaren får möjlighet till rehabilitering.

Detta är också reglerat i arbetsmiljölagen, dess föreskrifter och socialförsäkringsbalken, där det står att arbetsgivaren har ansvar för att vidta rehabiliterande åtgärder på arbetsplatsen. Målet med rehabilitering är att personen ska kunna fortsätta jobba och vara anställd. Förutsättningarna för att rehabiliteringen ska lyckas brukar öka om alla berörda parter – till exempel arbetsgivare, medarbetare, läkare,
fack, Försäkringskassan, HR – tillsammans gör en skriftlig överenskommelse. Då vet alla vad som gäller och det går tydligt att se om överenskommelsen hålls.

Som chef är du ansvarig för att upprätta ett behandlingskontrakt. Kontakta HR-avdelningen inför att kontraktet skrivs. Kontraktet ska innehålla åtgärder som är lämpliga utifrån den unika situationen. Exempelvis:

  • vilka stödåtgärder ska sättas in (behandling, kontakt med familjen, mm)
  • att arbetsgivaren kan begära sjukintyg från första dagen
  • att arbetsgivaren kan begära att provtagningar görs hos företagshälsovården i upp till tre års tid och att arbetsgivaren har rätt att ta del av resultatet av proverna
  • andra åtgärder, till exempel omplacering
  • konsekvenser om kontraktet inte följs (löneavdrag, disciplinära åtgärder, omplacering, uppsägning)

Det är viktigt att du som chef är delaktig i hela behandlingen och följer upp hur den fungerar för din medarbetare. Du kan också till exempel behöva anpassa arbetsuppgifterna under tiden en person är under behandling. Kom även ihåg att arbetsgruppen kan ha frågor och känna oro. Svara på det du kan, förekom med information, men glöm inte bort din tystnadsplikt.