ARC21 kommer att genomföras i två steg. Här är de viktigaste hållpunkterna.

Gamla bildbanksbilder

Preliminära tidsplaner

UoA steg 1

Mars 2021

 • UoA sammanställer självvärdering.

April 2021

 • Interna peer-review om självvärderingar.
 • Revideringar av självvärderingar.

Juni 2021

 • Utvärderingsunderlag sammanställs och tillsänds expertpaneler.

September/oktober 2021

 • Platsbesök av expertpaneler.
 • Författande av delrapporter om vardera UoA.

December 2021

 • Avrapportering av steg 1 på Ledningsrådet.

 

UoA steg 2

April-maj 2022

 • Underlag för indikatorer tas fram inom förvaltningen i dialog med fakultetskanslierna.       

Maj-juni 2022

 • Process för rekrytering av externa experter inleds av fakulteterna.
 • Kompletterande information tas fram av UoA.

Oktober-november 2022

 • Interna peer-review om självvärderingar.
 • Revideringar av självvärderingar.

December 2022

 • Utvärderingsunderlag sammanställs och tillsänds expertpaneler.

Vecka 13 2023

 • Platsbesök av expertpaneler.

26 maj 2023

 • Deadline för inlämnande av rapporter från expertpaneler till Mittuniversitetet, därefter faktagranskning och eventuell revidering.

Augusti-september 2023

 • Avrapportering av steg 2 på Ledningsrådet.

 

Åtgärder genomförda under 2020

 • Rektorsbeslut om forskningsutvärdering och inrättande av arbetsgrupp.
 • Arbetsgruppen har arbetat fram förslag på handlingsplan inklusive preliminär budget.Maj
 • Utvärderingsenheter fastställdes av fakulteterna.
 • Handlingsplanen har diskuterats i fakultetsnämnderna och återkopplats till forskningsrådet, varefter den den beslutades av rektor.
 • Arbetsgruppen har tagit fram förslag på utvärderingsdimensioner och utvärderingsunderlag. Förslaget har remissbehandlats efter diskussion i Forskningsrådet.
 • Kommunikationsplan har upprättats.
 • Forskningsrådet har beslutat om utvärderingsdimensioner, indikatorer och utvärderingsunderlag.
 • UoA har grupperats i områden (Research Fields) för bedömning av expertpaneler.

Sidan uppdaterades 2022-12-28