ARC21 kommer att beröra ett stort antal medarbetare. Här är de centrala funktionerna som leder arbetet.

Medarbetare IT

Övrig organisation

Fakulteter

Fakulteterna ansvarar för:  

· Fastställa UoA rörande centrum och ämnesforskning  

· Fastställa forskares tillhörighet till UoA

· Insamla behövliga underlag från UoA

· Delta i arbetsgruppsmöten (respektive projektledare)

· Anordna intern peer review mellan UoA

· Fastställa sammansättningen av expertpaneler för vardera Research Field inom fakulteten

· För vardera UoA sammanställa utvärderingsunderlagen samt tillställa expertpanelerna dessa.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket ansvarar i samråd med fakultetskanslierna för att:

· För vardera UoA sammanställa underlag rörande publicering och citering i enlighet med beslutade indikatorer för vetenskaplig kvalitet och samproduktion

· Vara UoA behjälplig avseende framtagande och tolkning av det bibliometriska underlaget.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar i samråd med fakultetskanslierna för att:

· sammanställa indikatorer rörande finansiering i enlighet med beslutade indikatorer

· vara UoA behjälpliga med tolkande av ekonomiska indikatorer

HR-avdelningen

HR‐avdelningen ansvarar i samråd med fakultetskanslierna för att:

· sammanställa indikatorer rörande personal i enlighet med beslutade indikatorer

· vara UoA behjälpliga avseende eventuella kompletteringar av underlagen

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att:

· Upprätta kommunikationsplan kring utvärderingen

· Samordna internkommunikation

Ämnesföreträdare, planeringsområdesansvariga, centrumledare och prefekter

Ämnesföreträdare, planeringsområdesansvariga (gäller NMT), centrumledare och prefekter ansvarar för att:

· till fakulteter sammanställa sådan information om UoA i enlighet med beslutade indikatorer som inte återfinns i centrala databaser

· till fakulteter sammanställa självvärdering enligt beslutat format  

· tillse att forskare inom UoA deltar i intern peer‐review mellan UoA

· tillse att forskare inom UoA deltar vid platsbesök av expertgrupp

Sidan uppdaterades 2022-12-28