EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

 IT-teknik

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s nya ramprogram för att finansiera forskning och innovation, med finansiering på nästan 71 miljarder Euro över sju år (2014-2020). Programmet har tre prioriterade områden:

Excellent science:

 Industrial leadership:

Societal challenges Inom detta delområde fokuseras på sju samhällsutmaningar som EU och resten av världen står inför. Här krävs i många fall tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap, humaniora liksom informations- och kommunikationsteknik:

 

För råd och stöd kring ansökningar till Horizon, kontakta:

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna mellan medlemsländerna inom den Europeiska unionen. Det sker genom ett antal olika program vilka finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 

Mål 2- Strukturfonderna

Pengar ur strukturfonderna går till projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige. Pengarna kan bland annat användas för att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer, främja ökat entreprenörskap och utvecklat företagande samt främja en effektivare energianvändning.

OBSERVERA! För ansökningar till de regionala strukturfonderna och den nationella regionalfonden finns särskilda rutiner som vi använder internt på Mittuniversitetet. Alla ansökningar granskas internt innan de skickas till Tillväxtverket.