EU-finansiering

På denna sida finner du information till några av de vanligaste finansiärerna inom EU.

äo_it_teknik.jpg

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s nya ramprogram för att finansiera forskning och innovation, med finansiering på nästan 71 miljarder Euro över sju år (2014-2020). Programmet har tre prioriterade områden:

Excellent science:

 Industrial leadership:

Societal challenges Inom detta delområde fokuseras på sju samhällsutmaningar som EU och resten av världen står inför. Här krävs i många fall tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap, humaniora liksom informations- och kommunikationsteknik:

För råd och stöd kring ansökningar till Horizon, kontakta:
- Christer Fröjdh, NMT
- Joaquim Soares, HUV
Läs mer om Mittuniversitetets vetenskapliga mentorer.

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna mellan medlemsländerna inom den Europeiska unionen. Det sker genom ett antal olika program vilka finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För råd och stöd kring ansökningar till Interreg, kontakta Yvonne von Friedrichs. Läs mer om Mittuniversitetets vetenskapliga mentorer.

Länk till mer information om Interreg

 

Mål 2- Strukturfonderna

Pengar ur strukturfonderna går till projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige. Pengarna kan bland annat användas för att skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer, främja ökat entreprenörskap och utvecklat företagande samt främja en effektivare energianvändning.

OBSERVERA! För ansökningar till de regionala strukturfonderna och den nationella regionalfonden finns särskilda rutiner som vi använder internt på Mittuniversitetet. Alla ansökningar granskas internt innan de skickas till Tillväxtverket. För mer information och tidplaner, kontakta fakultetskanslierna, Karin Olsson på HUV eller Maria Torstensson på NMT. 

För råd och stöd kring ansökningar till Mål 2, kontakta Yvonne von Friedrichs.  Läs mer om Mittuniversitetets vetenskapliga mentorer.

Länk till mer information om Mål 2 - Strukturfonderna