Här finner du information samt länkar till några av de vanligaste nationella forskningsfinansiärerna. På sidan finner du också en länk till Forskning.se, en webbportal där information om ytterligare finansiärer finns att tillgå.

MI7A3460.jpg

Energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar forskning vilken ska bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att nya tekniker och tjänster ska göra det möjligt att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige. Insatser inom energiforskningen bidrar till att uppfylla energi- och klimatmålen, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Den svenska energiforskningen ska även bidra till och dra nytta av internationella samarbeten på energiområdet.

Länk till mer information på energimyndighetens webb

Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) finansierar grundforskning och behovsstyrd forskning inom arbetslivsområdet samt inom social- och folkhälsovetenskap. Forte utlyser en stor del av sina medel under vinterns och vårens stora utlysning.

För råd och stöd kring ansökningar till Forte, kontakta Mikael Nordenmark

Länk till mer information på Fortes webb.

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) stödjer grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas utlyser drygt hälften av sina medel under vårens stora utlysning.

För råd och stöd kring ansökningar till Formas, kontakta Bengt-Gunnar Jonsson. 

Länk till mer information på Formas webb

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är Sveriges största forskningsfinansiär och ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. VR utlyser huvuddelen av sina medel under vinterns och vårens stora utlysning.

Den 2:a november 2016 hölls ett seminarium om Vetenskapsrådet. Materialet från seminariet finner du här.

För råd och stöd kring ansökningar till Vetenskapsrådet, kontakta:
Anna Olofsson, Vetenskapsrådet HS
Magnus Norgren, Vetenskapsrådet NT

Länk till mer information på Vetenskapsrådets webb

Vinnova

Verket för innovationssystem (VINNOVA) arbetar för att förbättra förutsättningarna för innovation och finansierar behovdriven forskning.

För råd och stöd kring ansökningar till Vinnova, kontakta Per Edström. 

Mer information på Vinnovas webb

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv – det vi ser som grunden till forskning för näringslivets och samhällets utveckling. KK-stiftelsen finansierar framför allt forskning vid Sveriges högskolor och nya universitet, när den sker i samproduktion med näringslivet. Med det avses svenska konkurrensutsatta företag; inte statlig verksamhet.

OBSERVERA! För ansökningar till KK-stiftelsen finns särskilda rutiner som vi använder internt på Mittuniversitetet. Alla ansökningar granskas internt innan de skickas till KK-stiftelsen. För mer information och tidplaner, kontakta fakultetskanslierna, Katarina Rydén på HUV eller Maria Torstensson på NMT. 

För råd och stöd kring ansökningar till KK-stiftelsen, kontakta Mattias O'Nils. 

Mer information på KK-stiftelsens webb.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) är Sveriges största privata forskningsfinansiär. KAW stödjer projekt med hög vetenskaplig potential, nationellt viktig infrastruktur och ger individuellt stöd till framstående forskare. Anslagen går till naturvetenskap, teknik och medicin, undantaget individuellt stöd som går till alla vetenskapsområden.

 Mer information på Knut och Alice Wallenbergs stiftelses web

Övriga Wallenbergsstiftelser

Det finns flera stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Flera av dem finansierar forskning inom humaniora, samhällsvetenskap inklusive ekonomi och juridik samt lärande.

Mer information på Wallenbergsstiftelsernas webb

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning i huvudsak inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.

Mer information på Ragnar Söderbergs stiftelses webb

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. De särskilt prioriterade områdena är; Livsvetenskaperna (Life Sciences), Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna (Life Science Technologies), Materialvetenskap och materialteknologier (Materials Sciences & Technologies), Informations-, kommunikations- och systemteknik, IKST (Informations-, Communications- & Systems Technologies), Beräkningsvetenskap och tillämpad matematik (Computational Sciences and Applied Mathematics).

Länk till mer information på SSF:s webb

STINT

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

till Mer information på STINT:s webb

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfon (RJ)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen ger bidrag till bland annat forskningsområden vilkas behov av medel inte blir tillgodosedda på annat sätt, för etablering av forskningsområden eller forskningscentra med internationell slagkraft, för etablering av nätverk och samarbeten.

För råd och stöd kring ansökningar till Riksbankens Jubileumsfond, kontakta Åsa von Schoultz. Mer information om Riksbankens jubileumsfond

Stiftelsen Åforsk

Stiftelsen ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, miljö, säkerhet & hållbarhet, infrastruktur, materialteknik samt  processer och produkter från förnyelsebara råvaror. Stiftelsen Åforsk delar ut forskningsanslag samt resestipendier till bland annat studenter, doktorander samt nyligen disputerade forskare.

 Mer information om Stiftelsen Åforsk

Mer om forskningsfinansiärer

I den nationella forskningsportalen Forskning.se finner du fler nationella forskningsfinansiärer.