Här finner du kontaktuppgifter till några av de vanligaste regionala och lokala finansiärerna.

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna mellan medlemsländerna inom den Europeiska unionen. Det sker genom ett antal olika program vilka finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För råd och stöd kring ansökningar till Interreg, kontakta Yvonne von Friedrichs

Länk till mer information om Interreg

Kempestiftelserna

Kempestiftelserna finansierar forskning från institutioner och personer verksamma och lokaliserade i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län beaktas.
Inom dessa län prioriteras de områden där Mo och Domsjö AB och andra av familjen Kempe ägda företag har haft sin verksamhet.

Länk till mer information om Kempestiftelserna

Länsförsäkringar

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Inriktningen är mot behovsmotiverad forskning. Det är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Länk till mer information om Länsförsäkringars forskningsfond

Regionala strukturfonden Mellersta Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Programmet ska bland annat öka små och medelstora företags konkurrenskraft, stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, främja hållbara transporter.

OBSERVERA! För ansökningar till de regionala strukturfonderna och den nationella regionalfonden finns särskilda rutiner som vi använder internt på Mittuniversitetet. Alla ansökningar granskas internt innan de skickas till Tillväxtverket. För mer information och tidplaner, kontakta fakultetskanslierna,  Karin Olsson på HUV eller Maria Torstensson på NMT. 

För råd och stöd kring ansökningar till regionala strukturfonden, kontakta Yvonne von Friedrichs.  

Länk till mer information om Regionala strukturfonden Mellersta Norrland