Sveriges regering har inrättat 13 innovationskontor med syfte att initiera, stimulera och stödja nyttiggörande av forskning vid svenska lärosäten. Ett av dem är Innovationskontoret Fyrklövern .

Innovationskontoret Fyrklövern som består av de innovationsstödjande funktionerna vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet utgör ett unikt gränsöverskridande utbyte som fokuserar på innovations - och tillväxtfrågor.  Varje lärosäte utgör likvärdiga parter, och fungerar som ett nätverksbaserat samarbete, med gemensam innovationsstödjande verksamhet och utveckling. Arbetet sker ofta på distans med flexibla metoder. Vid Mittuniversitetet verkställs uppdraget av funktionen Miun Innovation vid Avdelningen för Forsknings- och Utbildningsstöd.


Regeringens syfte med innovationskontoren är att bidra till ett ökat idéflöde – från forskning till samhällsnytta. Innovationskontoret Fyrklöverns uttalde målsättningar är att:

  • bidra till att öka den nationella tillväxten genom att etablera samarbeten inte bara mellan de fyra lärosätena, utan även mellan de fyra regionerna som finns kopplade till Fyrklövern. Samarbetet ska baseras på den regionala förankringen som redan finns runt lärosätena och utvecklas genom gemensamma aktiviteter och projekt.
  • öka antalet innovationer från forskningsmiljöer vid svenska lärosäten genom att stimulera och ge ett professionellt stöd till forskare i nyttiggörande och kommersialiseringsprocessen.
  • vara nationellt ledande avseende stöd runt tjänsteinnovationer.