Rådet ansvarar för Mittuniversitetets utredningar av andra misstänkta avvikelser än de som ska prövas särskilt enligt LAO. Rådet bistår också med bedömningar i enlighet med universitetets "Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed".

Campus Sundsvall

Rådet består av prorektor för forskningsfrågor, universitetets båda dekaner samt chefsjurist. Att en person innehar någon av dessa funktioner innebär att denne automatiskt blir ledamot av Rådet.

Vid behov kan rektor utse ytterligare ledamöter för en begränsad tid. Rådet får adjungera personer med närvaro och yttranderätt. Vid behov kan personer kallas för att höras av Rådet.

Ersättning utgår inte till Rådets ledamöter. Ersättning kan utgå till sakkunniga som förordnas av rådet.

I ärenden där anmälaren eller den anmälde är doktorand ska berörd studentkår ges möjlighet att utse en studentrepresentant med närvaro‐ och yttranderätt. Prorektor för forskningsfrågor är ordförande och leder rådets arbete.   

Prorektor för forskningsfrågor och chefsjurist utgör kanslifunktion med ansvar för administration och löpande arbete.