Moms

Moms (även kallad meromsättningsskatt, mervärdeomsättningsskatt eller mervärdesskatt) är en form av skatt som betalas till staten vid köp av varor och tjänster.

 • Mittuniversitetet har rätt till kompensation för ingående moms. Detta innebär att ingående moms som bokförts en viss månad får rekvireras påföljande månad från Skatteverket. Statliga myndigheter räknas i momshänseende som ett enda skattesubjekt och moms ska därför inte faktureras andra myndigheter.

  Universitetet har rätt till avdrag för i princip all ingående mervärdesskatt. Dock finns några undantag från kompensationsrätten t.ex.:

  • kompensation för bilhyra dvs både lång och korttidshyra av personbilar medges med 50% av momsbeloppet på hyreskostnaden
  • köp av personbilar och motorcyklar medför ingen avdragsrätt för ingående moms
  • representation (lunch, middag) medför ingen avdragsrätt för ingående moms. I lathund för representation framgår hur momsen hanteras.

   

  Krav på underlag

  För att ingående moms ska få lyftas måste det styrkas genom faktura eller likvärdig handling.

  Fakturan ska vara adresserad till Mittuniversitetet. Leverantörens firmanamn, adress och momsregistreringsnummer ska finnas angivet på fakturan. Det ska även framgå att leverantören har F-skattsedel. Momsen ska vara specificerad på fakturan. Om fakturan saknar eller har felaktig moms kan inte Mittuniversitetet själva beräkna momsen utan en ny faktura måste erhållas med korrekt moms.

  Omvänd skattskyldighet för inköp inom Sverige gäller för byggtjänster och för mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om beskattningsunderlaget på en faktura överstiger 100 000 kr. 

   

  Momspliktiga och momsfria utbildningstjänster

  Utbildningstjänster kan vara momspliktiga (momssats 25%) eller momsfria. Utbildningstjänster som är undantagna från moms beskriver Skatteverket enligt följande: 

  "Undantaget från moms för utbildningstjänster omfattar:

  • grundskole-, gymnasieskole- och högskoleutbildning som anordnas av det allmänna eller av en erkänd utbildningsanordnare,
  • utbildning som berättigar studerande till studiestöd enligt studiestödslagen eller till vissa statsbidrag.

  Med det allmänna menas staten, en kommun eller en region. En av det allmänna erkänd utbildningsanordnare är alla som under eget ansvar tillhandahåller sådan utbildning som omfattas av undantaget. För att anses tillhandahålla utbildningen under eget ansvar anser Skatteverket att följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • Säljaren tillhandahåller utbildningen från en egen organisatorisk struktur. Det innebär att säljaren bedriver utbildningen i egna lokaler eller via en egen digital plattform, med egen utrustning och personal.
  • Det är säljaren som har det övergripande ansvaret för utbildningen.
  • Säljaren kan bestämma när i tiden utbildningen ska ges.
  • Säljaren avgör vilka elever som ska få utbildningen.

  För att avgöra om säljaren tillhandahåller momsfri utbildning måste det alltså klargöras om företaget tillhandahåller sådan utbildning som kan omfattas av undantaget från moms och om utbildningen tillhandahålls under eget ansvar. Det normala är att en underentreprenörs tillhandahållande inte omfattas av undantaget." 

  Därmed är det i princip alltid momsbelagd utbildning när universitetet anlitar en underentreprenör och då ansvaret för utbildningen ligger på universitetet.

 • Vid försäljning av en vara eller tjänst ska moms i de flesta fall läggas på priset, så kallad utgående moms. Det är oftast 25% moms vid försäljning inom Sverige. Momssatsen varierar dock beroende på vilken typ av försäljning och viss försäljning är momsfri. Mer information om aktuella momsatser för varor och tjänster finns på Skatteverket, Momssats på varor och tjänster 

  Mittuniversitetets uppdragsutbildning och uppdragsforskning är momspliktig verksamhet som normalt ska beläggas med 25% moms. Vid försäljning av kursmaterial till uppdragsutbildning ska moms debiteras. Vid arrangemang av t. ex. externa konferenser ska moms debiteras och redan i inbjudan ska anges hur stor del av avgiften som utgörs av moms.

  När Mittuniversitetet vidarefakturerar ska moms hanteras i alla led; kompensation för ingående moms på ursprungsfakturan och utgående moms läggs på vid vidarefaktureringen. 

  Exempel på när utgående moms inte ska debiteras

  • Statliga myndigheter räknas i momshänseende som ett enda skattesubjekt och moms ska därför inte faktureras andra myndigheter. I momssammanhang räknas inte statliga affärsverk eller statliga bolag som statliga myndigheter.
  • Vid försäljning av kompendier etc. till egna studenter ska ingen utgående moms debiteras eftersom universitets anslagsfinansierade utbildning inte utgör skattepliktig omsättning.
  • Vid uthyrning av verksamhetslokaler
  • Vid försäljning av begagnade anläggningstillgångar/inventarier ska moms inte påföras på fakturan, för mer information se Utrangering och försäljning

   

 • 25 % - Moms

  är de generella momsatsen med vissa undantag, se nedan

  12 % - Moms

  gäller vid köp av livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, rumsuthyrning i hotel eller liknande, m.m.

  6 % - Moms

  gäller vid köp av böcker, tidningar, tidskrifter, persontransporter tåg, buss, taxi och flyg, bibliotekstjänster, m.m.

  Momsfritt 

  gäller handel mellan statliga myndigheter, lokaluthyrning, vid försäljning av kompendium, vid försäljning av anläggningstillgångar m.m.  

   

  Mer utförlig information med avvikelser från ovanstående momssatser, se Skatteverkets hemsida.

   

 • Vid köp av varor och tjänster från ett företag i ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Mittuniversitetet ska då redovisa svensk moms på dessa inköp i momsdeklarationen samt ta upp motsvarande belopp vid momsrekvisitionen. 

  För att kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

  • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land
  • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
  • såväl Mittuniversitetets som säljarens VAT-nummer (momsregistreringsnummer) måste framgå på fakturan. 

  Mittuniversitetets VAT-nummer är SE202100452401

  Kontroll av giltiga momsregisteringsnummer inom EU kan göras på EU-kommissionen

  Om säljaren felaktig uppgett moms på fakturan ska ny faktura utan moms begäras. Begärs inte ny faktura från säljaren har Mittuniversitetet inte rätt att dra av moms och hela fakturabeloppet inklusive moms, bokförs som en kostnad.

  Köp av tjänst från utländskt företag för arbete utfört i Sverige

  Från och med 2021 ska skatteavdrag göras för ersättning (ej lön) för arbete som utförs i Sverige av utländskt företag om företaget saknar godkännade för F-skatt eller annat beslut från Skatteverket. Skatteavdraget görs endast för den del av arbetet som utförs i Sverige. Det ska finnas specificerat på fakturan vart arbetet har utförts, annars görs skatteavdrag med 30 procent om inte F-skatt eller annat beslut finns.

  Läs mer på Skatteverket:

  Information om nya regler för dig som betalar ut ersättning till en utländsk person | Skatteverket

 • Vid försäljning av en vara eller tjänst till ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Grundregeln för momsdebitering är att beskattningen ska ske i det land varan eller tjänsten är omsatt (där varan eller tjänsten konsumeras).

  Förusättningar för försäljning utan moms inom EU

  • Köparen är en beskattningsbar person (t.ex. ett företag) eller en juridisk person som är momsregisterad i ett annat EU-land och uppger sitt VAT-nummer
  • Varan transporteras från ett EU-land till ett annat

  Vid försäljning av tjänster enligt huvudregel dvs till en beskattningsbar person, ska ingen moms debiteras oavsett var köparen finns. 

  En kontroll av kundens VAT-nummer (momsregisteringsnummer) ska göras innan försäljning sker. Om köparen inte kan uppge ett giltigt VAT-nummer ska moms läggas på försäljningen. Skulle det visa sig att vi har felaktigt sålt en vara utan moms kan vi bli skyldiga att betala svensk moms. Kontroll av giltiga momsregisteringsnummer inom EU kan göras på EU-kommissionen

 • Köp av varor från länder utanför EU (import)

  Vid köp av vara utanför EU eller länder inom EU som ligger utanför EUs momsområde t.ex. Åland och Kanarieöarna, ska importmoms redovisas och betalas till Skatteverket. Tullverket fattar taxeringsbeslut vid import och importmomsen beräknas på tulldeklarationen. Underlag för den moms som ska deklareras till Skatteverket består av tullvärdet för varan som importerats, de skatter och avgifter som fastställts av Tullverket samt bikostnader för transport av varan. 

   

  Köp av tjänster från länder utanför EU

  Vid köp av tjänster utanför EU ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Mittuniveristetet ska då redovisa svensk moms på dessa inköp i momsdeklarationen samt rekviriera ingående moms med motsvarande belopp. Mittuniversitetets VAT-nummer SE202100452401 måste framgå på fakturan.

  Om VAT-nummer saknas eller säljaren felaktigt debiterat moms ska ny faktura begäras, annars har Mittuniversitetet inte rätt att dra av moms och hela fakurabeloppet bokförs som en kostnad.

  Vissa tjänster är undantagna från huvudregeln, vilket innebär att det är den utländska säljaren som ska redovisa svenk moms om beskattningslandet är Sverige:

  • Persontransporttjänster
  • Inträden till evenemang
  • Restaurang- och cateringtjänster
  • Korttidsuthyrning av transportmedel 

  Ett annat undantag är fastighetstjänster eftersom beskattningslandet är det land där fastigheten finns, då ska den momsregisterade köparen redovisa momsen.  

   

  Köp av tjänst från utländskt företag för arbete utfört i Sverige

  Från och med 2021 ska skatteavdrag göras för ersättning (ej lön) för arbete som utförs i Sverige av utländskt företag om företaget saknar godkännade för F-skatt eller annat beslut från Skatteverket. Skatteavdraget görs endast för den del av arbetet som utförs i Sverige. Det ska finnas specificerat på fakturan vart arbetet har utförts, annars görs skatteavdrag med 30 procent om inte F-skatt eller annat beslut finns.

  Läs mer på Skatteverket:

  Information om nya regler för dig som betalar ut ersättning till en utländsk person | Skatteverket

 • Försäljning av vara till länder utanför EU (export)

  När Mittuniversitetet säljer varor som transporteras till ett land utanför EU ska inte svensk moms debiteras. Detta gäller både vid försäljning till företag och till privatpersoner. För att styrka att varan har transporterats utanför EU kan speditions- och frakthandlingar från transportföretaget utgöra dokumentation. 

   

  Försäljning av tjänst till länder utanför EU

  För att kunna avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller annat land beror på om:

  • Köparen är en beskattningsbar person (t.ex. ett företag) eller en icke beskattningsbar person (t.ex. en privatperson)
  • Vad det är för typ av tjänst

  Vid försäljning till en privatperson ska i regel svensk moms debiteras.

  Huvudregeln vid försäljning av tjänst till en beskattningsbar person t.ex. ett företag är att dessa ska beskattas i det land där köparen har sin verksamhet.

  Det är säljarens skyldighet att kontrollera om köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person, oavsett om köparen finns inom eller utanför EU. Mittuniversitetet måste kunna visa att köparen är en beskattningsbar person. Enligt Skatteverket kan något av följande utgöra intyg på att en köpare är en beskattningsbar person i ett land utanför EU:

  • Handling som visar köparens momsregistrering
  • Annan företagsregistreringshandling från en myndighet i det land där köparen är etablerad som visar att köparen är en beskattningsbar person
  • Utskrift från internet, till exempel från köparens webbplats, som visar att köparen är en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU

  Om köparen är en beskattningsbar person och har sitt säte eller fasta etableringsställe utanför EU, är tjänsten omsatt utomlands och svensk moms ska inte tas ut.

  Försäljning av vissa tjänster till köpare utanför EU är undantagna från huvudregeln, vilket innebär att det är Mittuniversitetet som ska redovisa svensk moms:

  • Persontransporttjänster beskattas i Sverige om hela resan görs här. Om viss del av resa sker i annat land ska ingen moms debiteras.
  • Inträden till evenemang t ex konferens eller seminarium anses omsatt i det land där evenemanget äger rum
  • Restaurang- och cateringtjänster ska beskattas där de utförs
  • Korttidsuthyrning av transportmedel beskattas i det land där fordonet finns

  Ett annat undantag är fastighetstjänster eftersom beskattningslandet är det land där fastigheten finns, då ska den momsregistrerade köparen redovisa moms.  

 • Med omvänd skattskyldighet menas att det är köparen och inte säljaren som är skattskyldig. Säljaren ska inte debitera någon utgående moms och köparen ska ta upp sitt momsfria inköp till beskattning. Både säljare och köpare ska deklarera omsättningen i sin skattedeklaration. 

  Omvänd skattskyldighet tillämpas både vid köp av varor och tjänster från utlandet (se avsnitt Moms vid urikeshandel) och vid handel med vissa varor och tjänster inom Sverige. Omvänd skattskyldighet för inköp inom Sverige gäller t.ex. för byggtjänster och för mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om beskattningsunderlaget på en faktura överstiger 100 000 kr. 

  Vid handel inom Sverige

  Uppgift om att omvänd beskattning har tillämpats ska finnas noterad på fakturan. 

Skatteverkets och Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sidor om moms

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-05-07