Utrangering och försäljning av anläggningstillgångar

När en anläggningstillgång inte längre finns kvar hos Mittuniversitetet behöver den plockas bort ur anläggningsregistret. Det kallas att den utrangeras.

Det kan finnas olika orsaker till att en anläggning inte längre finns kvar hos myndigheten t.ex.:

  • Den har kasserats eftersom den blivit obrukbar
  • Den har sålts till extern part
  • Den har blivit stulen

När anläggningen utrangerats ur anläggningsregistret kommer den inte med på framtida inventeringslistor.

Att en anläggningstillgång är färdigavskriven och inte längre har något restvärde är inte detsamma som att den är utrangerad. En färdigavskriven anläggningstillgång som fortfarande finns kvar hos myndigheten ska finnas kvar i anläggningsregistret och ska fortfarande inventeras.

Det finns två typer av utrangeringar från anläggningsreskontran:

  • Utrangerad- såld- Innebär att anläggningen inte längre finns hos Mittuniversitetet eftersom den har sålts och därför ska plockas bort ur anläggningsregistret.
  • Utrangerad- skrot- Innebär att anläggningen av annan anledning än försäljning inte längre finns hos Mittuniversitetet och att den därför ska plockas bort ur anläggningsregistret.

Utrangering av anläggningstillgång

Rapportering av utrangeringen görs med blanketten Inventarier- Utrangering/ Försäljning som finns under Blanketter och Mallar på Medarbetarportalen.

Blanketter och Mallar

Det är viktigt att rätt streckkod och anläggningsnummer anges på blanketten så att rätt anläggning plockas bort ur registret. Om man behöver hjälp med övriga uppgifter som efterfrågas kan man kontakta Ekonomiavdelningens anläggningsreskontra.

Ifylld och underskriven blankett lämnas till Ekonomiavdelningens anläggningsreskontra som registrerar utrangeringen i anläggningsregistret.

Prefekten/ Avdelningschefen på den Institution/ Avdelning där anläggningen är skriven är ansvarig för att blanketten lämnas in till Ekonomiavdelningens Anläggningsreskontra. Undantaget är datorer som byts ut av INFRA/ IT. Dessa avrapporteras av INFRA/ IT oavsett var de är skrivna.

Försäljning av anläggningstillgång

Om universitetet har lös egendom som inte längre används eller har blivit obrukbar i den egna verksamheten är det tillåtet med försäljning.

Överlåtelse av egendom ska i första hand ske till någon annan Institution/Avdelning inom myndigheten. Om detta inte är aktuellt kan försäljning till externa intressenter komma ifråga.

Beträffande prissättning vid extern försäljning av inventarier gäller att universitetet måste uppträda affärsmässigt. Följande kan därför ses som en vägledning:

  • Lösöre av mindre värde, som är registrerat i anläggningsregistret bör inte säljas till lägre pris än aktuellt restvärde.
  • I de fall inventarien är fullt avskriven alternativt inte är införd i anläggningsredovisningen får bedömning göras av ansvarig chef om vilket pris som ska sättas. 

Myndigheten ska tillse att programlicenser på såld datautrustning avaktiveras.

Fakturering vid försäljning

När en anläggning säljs ska den Institution/ Avdelning där anläggningen är bokförd vid försäljningstillfället förutom blanketten Inventarier- Utrangering/ Försäljning även lämna ett Faktureringsunderlag till Ekonomiavdelningens Produktionsgrupp för fakturering av den sålda anläggningen. Moms ska inte påföras fakturan vid försäljning av begagnade anläggningstillgångar/inventarier.

Båda blanketterna finns under Blanketter och Mallar på Medarbetarportalen.

Blanketter och Mallar

Stöld av anläggningstillgångar

Vid stöld ska en polisanmälan göras. Ansvaret för det ligger på chefen på den Institution/ Avdelning där anläggningen är skriven.

Vid stöld lämnas en Utrangeringsanmälan till Ekonomiavdelningens anläggningsregister när man konstaterat att anläggningen inte kommer tillbaka.