En transferering avser erhållet bidrag som Mittuniversitetet lämnar vidare till en annan mottagare (s.k. tredje part) utan något krav på ekonomisk motprestation till universitetet.

Om det finns ett krav på motprestation (varor eller tjänster erhålls i gengäld) är det istället en kostnad för köp av tjänst eller vara och inte en transferering. Däremot kan bidragsgivaren ställa krav på redovisning av hur bidraget har använts utan att det utgör någon motprestation.

Medel får transfereras endast om det framgår av avtal, regleringsbrev eller proposition:

 • Bidragsmedel: vidareförmedling av bidrag till annan organisation måste vara skriftligen godkänd av finansiären, vilket bör framgå i avtalet. Om det framgår i ansökan hur bidraget ska fördelas mellan de sökande är även detta stöd för att de beviljade medlen kan transfereras. Om det däremot endast framgår namngivna parter i ansökan, men inte hur mycket av bidraget som avser varje part ska ett godkännande från bidragsgivaren inhämtas i efterhand, innan medel får transfereras.
 • Anslag: vidareförmedling är tillåtet om det framgår av regleringsbrev eller proposition. I undantagsfall förekommer att anslagsmedel betalas ut till tredje part via transferering. För Mittuniversitetet har detta förekommit för ex samarbeten inom Nationella forskarskolor. Vid transferering av anslagsmedel kontaktas specialistgruppen för hantering och bokföring av transfereringen.
 • Uppdragsmedel: Ska inte transfereras eftersom uppdrag bygger på krav på motprestation.

En transferering kan ske om någon av bidragsgivare eller mottagare är statlig:

 • Bidrag från icke statlig finansiär som betalas vidare till statlig motpart redovisas som lämnat bidrag i resultaträkningens transfereringsavsnitt.
 • Bidrag från statlig finansiär som betalas vidare till icke statlig motpart redovisas som lämnat bidrag i resultaträkningens transfereringsavsnitt.
 • Bidrag från statlig finansiär som betalas vidare till statlig motpart redovisas som lämnat bidrag i resultaträkningens transfereringsavsnitt.

Transfereringar redovisas i resultaträkningen, kontoklass 7

Transfereringar konteras i kontoklass 7 i resultaträkningens transfereringsavsnitt, skilt från verksamhetsutfallet. Erhållna bidrag för transferering omförs från kontoklass 3 till 7 i samma period som utbetalningen bokförs. Transfereringarna ska ej ge resultatpåverkan varför summan av erhållna och lämnade bidrag i kontoklass 7 ska vara noll.

Erhållna bidrag i kontoklass 7 ska ha samma motpart som den ursprungliga inbetalningen i kontoklass 3 och det är motpartskoden som avgör vilket 7-konto som ska användas. Lämnade bidrag i kontoklass 7 ska ha motpartskod som gäller för bidragsmottagaren.

Kontering av transferering som ursprungligen bokförts som intäkt i kontoklass 3

Omföring av intäkt till erhållet bidrag för transferering:

Debet:

 • Ursprunglig kontering i kontoklass 3,
 • Motpartskod som vid bokföring av intäkten för aktuell bidragsgivare

Kredit:

 • 73* för medel som erhållits från statsbudgeten och myndigheter inkl. affärsverk för finansiering av bidrag
 • 74* för övriga erhållna medel för finansiering av bidrag,
 • Motpartskod enligt aktuell bidragsgivare

Utbetalningen av transfereringen:

Debet:

 • 77* för bidrag till statlig eller offentlig sektor
 • 78* för bidrag till internationella organisationer
 • 79* för bidrag till övriga, stipendier,
 • Motpartskod är bidragsmottagaren

Transferering efter erhållet bidrag

Transferering och ren vidareförmedling av medel till tredje part ska inte göras innan bidrag alternativt anslag erhållits.

Betalningstidpunkterna bör specificeras i avtal med både finansiären och den slutliga mottagaren av bidraget. Medel som betalas ut i tolftedelar anses vara tillräckligt säkra intäkter för att kunna förmedlas vidare till tredje part innan hela beloppet har erhållits från bidragsgivaren. För bidrag erhållna i efterskott ska även transferering till tredje part ske i efterskott.

Transfereringar periodiseras inte

Eftersom transfereringar är vidareförmedling av medel från bidragsgivare till tredje part ska de inte periodiseras utan redovisas först när de betalas ut till tredje part.

Forskarflytt till annat lärosäte

Bidragsmedel tilldelas Mittuniversitetet och inte forskaren som person och det är därför viktigt att meddela finansiären om forskarflytt samt ansöka om att flytta med bidragsmedlen till det nya lärosätet. Det är finansiären som beslutar om medlen får flyttas vidare till det nya lärosätet eller inte vid forskarflytt.

Bokföring av återbetalning av bidrag

Om ett erhållet bidrag som har transfererat till tredje part återbetalas (helt eller delvis) till Mittuniversitetet ska transfereringen backas hela vägen med samma konton och motparter som användes vid den ursprungliga transfereringen. Detta gäller även om utbetalningen och återbetalningen inträffar under olika år.

Ett bidrag som Mittuniversitetet har erhållit men som ska återbetalas till bidragsgivaren bokförs i kontoklass 3 med samma kontering som när det erhölls.

Ren vidareförmedling redovisas över balansräkningen

Huvudregeln för transfereringar är att erhållna medel och lämnade bidrag ska redovisas i resultaträkningen (kontoklass 7). Ett undantag från denna regel är vid ren vidareförmedling av medel från en utomstatlig givare till en utomstatlig mottagare, som redovisas i balansräkningen dvs:

 • Bidrag från icke statlig finansiär som betalas vidare till icke statlig motpart redovisas över balansräkningen.

Erhållna bidrag som ska vidareförmedlas över balansräkningen ska ha inbetalande finansiärs motpartskod. När vidareförmedling utbetalas används bidragsmottagarens motpartskod.

OBS! Undantag från denna bokföringsregel gäller stipendier som finansieras av t.ex. Nordplus, Sokrates eller Erasmus vilka konteras i kontoklass 7 som transferering.

Bokföring av faktura och extern finansiering av företagsdoktorander

Inom Mittuniversitetet finns ett antal s.k. företagsdoktorander som vanligtvis är anställda på ett externt företag utanför Mittuniversitetet.

Doktorandtiden finansieras oftast av Mittuniversitetet, företaget där doktoranden har sin anställning samt även annan extern part t.ex. KK-stiftelsen eller annan myndighet. Lönen utbetalas vanligtvis av företaget där doktoranden har sin anställning och företaget fakturerar Mittuniversitetet för hela eller del av lönekostnaderna.

Kostnader som ska finansieras av annan extern part rekvireras till Mittuniversitetet. Bokföringen av dessa transaktioner kan ske som ren vidareförmedling via balansräkningen och/eller via resultaträkning som transfereringar kontoklass 7. Vilka som är finansiärer d v s om statlig eller icke statlig är avgörande för kontering:

 • Är samtliga finansiärer är icke statliga, ex privat företag samt KK-stiftelsen sker bokföring via balansräkningen.
 • Är någon part statlig finansiär gäller bokföringsregel som transferering via resultaträkningen.

ESVs Handledning Transfereringar

SUHFs förtydliganden och rekommendationer gällande transfereringar

Konteringsexempel transfereringar

Bidrag lämnas av myndighet för bidragsförmedling till kommun

Omföring av erhållet bidrag från myndighet:

 • Debet aktuellt 35-konto
 • Kredit konto 7351- Erhållna bidrag från statliga myndigheter
 • Motpartskod för myndigheten

Bokföring av utbetalning bidrag från Mittuniversitetet:

 • Debet konto 7751 - Lämnade bidrag till kommunala sektorn
 • Motpartskod för kommuner (KOLA)

Förmedling av bidragsmedel mellan myndigheter

Omföring av erhållet bidrag från myndighet:

 • Debet aktuellt 35-konto
 • Kredit konto 7351 - Erhållna bidrag från statliga myndigheter
 • Motpartskod för bidragsgivande myndighet
   
  Bokföring av utbetalning/förmedling från Mittuniversitetet till annan statlig myndighet:
 • Debet konto 7711- Statliga myndigheter exkl affärsverk
 • Motpartskod för myndighet som erhåller bidraget

Förmedling av stipendier till privatperson finansierat av t ex Nordplus hanteras som transferering trots att både bidragsgivare och slutlig mottagare är icke-statliga

Omföring av erhållet bidrag:

 • Debet konto 3741
 • Kredit konto 7414 - Bidrag från övriga
 • Motpartskod för aktuell finansiär
   
  Bokföring av utbetalning stipendier från Mittuniversitetet:
 • Debet konto 7931- Lämnade bidrag till ensk. pers Konsumtion
 • Motpartskod ÖVR

Konteringsexempel företagsdoktorand

Konteringsexempel företagsdoktorand - ren vidareförmedling

Mittuniversitetet erhåller faktura från privat företag för lön företagsdoktorand samt rekvirerar finansiering av kostnaden från KK-stiftelsen.

Bokföring av utbetalning av faktura till privat företag:

 • Debet konto 1591 - Bidrag för vidareförmedling
 • Motpartskod SVFTG

Bokföring av erhållen betalning för rekvisition till KK-stiftelsen:

 • Kredit konto 1591 - Bidrag för vidareförmedling
 • Motpartskod SVORGUV

Om bidrag från KK-stiftelsen erhållits först blir kontering av bidrag och utbetalning till privat företag istället på balanskonto 2598.

Konteringsexempel företagsdoktorand - transferering

Mittuniversitetet erhåller en faktura från privat företag samt rekvirerar finansiering av kostnaden från annan statlig myndighet.

Bokföring erhållen betalning för rekvisition till annan statlig myndighet:

 • Debet aktuellt 3-konto
 • Kredit konto 7351 - Erhållna medel från statliga myndigheter
 • Aktuell motpartskod för myndigheten

Bokföring av utbetalning av faktura till privat företag:

 • Debet konto 7921 - Lämnade bidrag till privata företag
 • Motpartskod SVFTG

Kontakt

Ingrid Hallberg

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1427955

Beatrice Ohlsson

Ekonomispecialist|Financial Specialist

010-1428458