Överklagbara beslut

 • Beslut om disciplinär åtgärd pga. förseelse enligt 10 kap. 1 § HF

  Lagrum: 12 kap. 3 § HF och 40 § FL 
  Överklagas till: Allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt som första instans) 

  Det är enbart disciplinnämndens beslut om avstängning och varning som är överklagbara.

  Beslut om avstängning pga. obetald studieavgift

  Lagrum: 13 § förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor 
  Överklagas till:  ÖNH

  Beslut om att någon är skyldig att betala studieavgift är inte överklagbara enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor eller någon annan bestämmelse. Inte heller är beslut att återkalla antagningsbeslut på grund av att någon inte betalat studieavgift överklagbara. Se ÖNH beslut 2011-08-19 (Reg.nr 49-582-11)

  Beslut om avskiljande

  Lagrum: 4 kap. 7 § HL 
  Överklagas till: Allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt som första instans)

  Högskolans avskiljande nämnd är den myndighet som först prövar avskiljandet.

 • Beslut om anställning

  Lagrum: 12 kap. 2 § 1 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller dock inte för anställning som doktorand eller som lektor vid en befordran enligt 4 kap. 12 c § HF.

  Beslut om avslag på en ansökan om befordran enligt 4 kap. 13 § HF

  Lagrum: 12 kap. 2 § 2 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Beslut om att behörighetskrav inte är uppfyllt för antagning

  Lagrum: 12 kap. 2 § 3 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller antagning till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå; utom till vissa behörighetsgivande lärarutbildningar, se nedan.

 • Beslut om att behörighetskrav inte är uppfyllt för antagning till vissa behörighetsgivande lärarutbildningar

  Lagrum: 31 § 1 förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskolärarexamen 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

  Beslut att inte göra undantag från vissa behörighetsvillkor

  Lagrum: 12 kap. 2 § 3 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Avser fall där undantag från behörighetskraven i 7 kap. 3 § andra meningen och 28 § andra stycket HF, utom för vissa behörighetsgivande lärarutbildningar, ej ansetts uppfyllda.

  Beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkor till vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

  Lagrum: 31 § 2 (SFS 2011:689) 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller vissa behörighetsgivande lärarutbildningar och avser fall där undantag från behörighetskraven i 7 kap. 3 § andra meningen HF, ej ansetts uppfyllda.

 • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet

  Lagrum: 12 kap. 2 § 4 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller ej studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar, se i stället nedan.

  Beslut om tillgodo räknande av utbildning eller verksamhet för studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar

  Lagrum: 31 § 3 (SFS 2011:689) 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 6 kap. 8 § HF Gäller studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

  Beslut att avslå en begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment

  Lagrum: 12 kap. 2 § 5 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller ej studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar, se i stället nedan.

  Beslut att avslå en begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment för studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

  Lagrum: 31 § 4 (SFS 2011:689) 
  Överklagas till: ÖNH

  Gäller studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

 • Beslut att avslå begäran om examensbevis eller kursbevis

  Lagrum: 12 kap. 2 § 7 HF 
  Överklagas till:  ÖNH

  Gäller ej studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar, se i stället nedan.

  Beslut att avslå begäran om examensbevis eller kursbevis för studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar

  Lagrum: 31 § 5 (SFS 2011:689) 
  Överklagas till:  ÖNH

  Gäller studenter på vissa behörighetsgivande lärarutbildningar.

 • Beslut att inte bevilja anstånd

  Lagrum: 12 kap. 2 § 7 HF 
  Överklagas till:  ÖNH

  Gäller antagna till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

  Beslut att inte bevilja någon att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll

  Lagrum: 12 kap. 2 § 8 HF 
  Överklagas till:  ÖNH

  Gäller antagna till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

 • Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning

  Lagrum: 12 kap. 2 § 6 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 6 kap. 30 § HF.

  Beslut att doktorand inte får tillbaka resurserna efter indragning

  Lagrum: 12 kap. 2 § 6 HF 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 6 kap. 31 § HF.

  Beslut om återkrav av utbildningsbidrag för doktorander

  Lagrum: 16 § förordningen om utbildningsbidrag för doktorander 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 15 § förordningen om utbildningsbidrag för doktorander.

 • Diskriminerande beslut om utbildning som innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas.

  Lagrum: 4 kap. 18 § diskrimineringslagen 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen. Kan vara att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning, t.ex. ett beslut om pedagogiskt stöd.

  Diskriminerande beslut om utbildning om beslutet avser

  • tillträde till utbildning,
  • tillgodoräknande av utbildning,
  • anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll,
  • byte av handledare,
  • indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå,
  • utbildningsbidrag för doktorander, eller
  • en ingripande åtgärd mot en student

  Lagrum: 4 kap. 18 § diskrimineringslagen 
  Överklagas till: ÖNH

  Enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.

  Beslut som strider mot repressalieförbudet

  Lagrum: 4 kap. 18 § diskrimineringslagen 
  Överklagas till:  ÖNH

  Enligt 2 kap. 19 § diskrimineringslagen.

 • Beslut att ge sammanslutning ställning som studentkår

  Lagrum: 10 § studentkårsförordningen 
  Överklagas till:  ÖNH

  Beslut att studentkår inte längre ska ha sådan ställning

  Lagrum: 10 § studentkårsförordningen 
  Överklagas till: ÖNH

   

 • Ett beslut att avslå en begäran om att ett ärende ska avgöras

  Lagrum: 12 kap, 7 § FL 
  Överklagas till:  ÖNH eller allmän förvaltningsdomstol

  Överklagas till den domstol eller förvaltnings-myndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

 • Beslut om utbildningsbidrag till den som deltar i utbildning enligt förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

  Lagrum: 23 § förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå 
  Överklagas till: ÖNH

Sidan uppdaterades 2022-12-28