23 ska bli 5 – hård konkurrens om framtidens innovationsprogram

Tors 26 okt. 2023 09:40

Myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova och Formas vill, genom utlysningen Impact Innovation, skapa nya, strategiska innovationsprogram för att kraftsamla för hållbara lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Mittuniversitetet samordnar arbetet bakom en av 23 inkomna ansökningar, SustainGov.

Logotyp Impact Innovation.

Arbetet med att mobilisera samhällsaktörer, formulera en övergripande mission och utforma det framtida programmet SustainGov har pågått i ett förberedelseprojekt mellan februari och oktober i år.

Syftet med SustainGov är att skapa bästa möjliga förutsättningar för offentlig sektor att bli den kraftfulla möjliggörare för hälsa och välmående samt samhällets hållbarhetsomställning som den har potentialen att vara. Projektledaren Mariell Juhlin beskriver de utmaningar som programmet är tänkt att adressera.

– Dagens komplexa samhällsproblem går inte att hantera med gårdagens metoder och arbetssätt. Istället krävs nya styrmodeller, tänkesätt, verktyg och politik som främjar ett holistiskt perspektiv, hanterar osäkerheter, möjliggör för samskapande och lärande inom och mellan offentliga aktörer, privat och ideell sektor. Enkelt uttryckt måste den offentliga sektorn sluta göra saker rätt och börja göra rätt saker. Här utgör SustainGov en garant för att offentlig sektors reformering till den bästa versionen av sig själv sker på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt, säger hon.      

Under åtta månader har hon, och Mittuniversitetet, samordnat arbetet med att ta fram den ansökan som nu lämnats in. Projektparterna i det programkontor som ska driva och leda programmet utgörs framförallt av representanter för offentlig sektor på alla förvaltningsnivåer (stat, region och kommun) men även universitet och högskolor samt andra typer av organisationer. Därutöver har aktörer från alla sektorer (offentlig, privat och ideell sektor) uttryckt stöd för programmet och förväntas vara aktivt involverade i programmets aktiviteter och interventioner.

– Arbetet med att samskapa en mission och utveckla det framtida strategiska innovationsprogrammet har verkligen bekräftat behovet av att rusta offentlig sektor för att tillsammans med andra aktörer kunna agera hållbart i relation till de komplexa samhällsutmaningar som löper över organisationers, sektorers, regioners och nationers gränser, säger Mariell Juhlin.

Det långsiktiga arbetet i projektet tar sikte på 2035 – vad är det viktigaste som SustainGov ska ha åstadkommit till dess?

– Programmet kommer att ha bidragit till verklig och hållbar förändring för människor, företag och samhälle genom systemövergripande innovation. Detta innebär konkreta skillnader i normer, kultur och kompetenser, såväl som utveckling och uppskalning av nya arbets- och förhållningssätt, såväl som nya mekanismer, och modeller för att styrning, samhandling och förvaltningspolitisk ramsättning, menar hon.

Nu inleder myndigheterna bakom Impact Innovation (Energimyndigheten, Vinnova och Formas) en omfattande bedömningsprocess och 29 februari nästa år beräknas beslut presenteras över vilka programidéer som får chansen att förverkligas.  

– Vi är, om något, än mer övertygande om behovet av en proaktiv, reformerad offentlig sektor för att lyckas med samhällets sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsomställning. Det är också därför som nyckelaktörer inom offentlig sektor är drivande i initiativet; de har insett vikten av att ta ägandeskap och ansvar, så det är klart att vi hoppas bli ett av programmen som får chansen att arbeta vidare, säger Mariell Juhlin.

Här hittar du mer information om Impact Innovation.

Här hittar du mer information om SustainGov.


Sidan uppdaterades 2024-03-19