Individens rättigheter

Den viktigaste rättigheten är att alla har rätt att få veta vilka uppgifter som används om en och i vilka sammanhang. För att kontrollera detta vänder individen sig till dataskyddsombudet.

MI7A9763.jpg

Vilka rättigheter har individen?

Individen har flera rättigheter gentemot Mittuniversitetet:

  • Rätt till information – individen ska få information när personuppgifterna hanteras och vid vissa speciella situationer, så som dataintrång (så kallade personuppgiftsincidenter).
  • Rätt till rättelse – ska få möjlighet att rätta, komplettera och justera sina egna personuppgiftuppgifter.
  • Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") – i vissa fall har individen rätt att få sina uppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – i vissa fall har individen rätt att begära att hanteringen begränsas. Detta kan ske genom att personuppgifterna markeras för att på så sätt i framtiden hanteras endast för vissa avgränsade syften.
  • Dataportabilitet – under vissa förutsättningar har individen rätt att få ut och överföra personuppgifterna till ett annat ställe (till exempel annan organisation).
  • I vissa fall rätt att göra invändningar mot vidare hantering.
  • Rätt att inte bli föremål för ett beslut, som har rättslig verkan, genom ett automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering), om det inte finns ett undantag i annan lag eller samtycke har givits.
  • Klagomål och skadestånd– individen har rätt att lämna klagomål till Mittuniversitetet och Datainspektionen.